Blog

Nato tesis güvenli belgesi nasıl alınır

İÇİNDEKİLER

Uygulama Direktifi
Dağıtım Planı
İlgili Mevzuat, Doküman ve Kaynaklar
Değişiklik Kayıt Çizelgesi

BÖLÜM 1
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE KISALTMALAR

1.1. Amaç
1.2. Kapsam
1.3. Tanımlar
1.4. Kısaltmalar

BÖLÜM 2
GÜVENLİK ORGANİZASYONU, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2.1. Güvenlik Organizasyonu
2.2. ………(Firma/Kuruluş adını yazınız) Görev ve Sorumlulukları
2.3. Tesis Güvenlik Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları
2.4. Özel Güvenlik Teşkilatının Görev ve Sorumlulukları
2.5. Yangın Ekibinin Görev ve Sorumlulukları
2.5.1.Koruma Ekibi
2.5.2.Kurtarma Ekibi
2.5.3.Söndürme Ekibi
2.5.4.İlkyardım Ekibi
2.6. ………….. (Evrak işlemlerinden sorumlu birimi yazınız) Görev ve Sorumlulukları
2.7. ………….. (Bilgi sistemlerinden sorumlu birimi yazınız) Görev ve Sorumlulukları
2.8. Kuryenin Görev ve Sorumlulukları

BÖLÜM 3
FİZİKÎ GÜVENLİK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

3.1. Çevre Güvenliği
3.2. Tesis İçi Fizikî Güvenlik

BÖLÜM 4
YANGINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

BÖLÜM 5
TOPLANTI ODASI/ODALARI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

BÖLÜM 6
PERSONEL GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

BÖLÜM 7
EVRAK, DOKÜMAN VE MALZEME GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

BÖLÜM 8
KONTROLLÜ BÖLGE/BÖLGELERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

BÖLÜM 9
KONTROLLÜ ODA GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

BÖLÜM 10
BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

BÖLÜM 11
ZİYARETLER

BÖLÜM 12
ALT YÜKLENİCİ SEÇİM KRİTERLERİ

BÖLÜM 13
EKLER

UYGULAMA DİREKTİFİ

1. …………………………..(Firma/Kuruluş adını yazınız) tarafından, 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu gereğince hazırlanmış olan bu Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK), Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı (Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı)nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2. TÖGEK içerisinde, ……………………………………. (Firma/Kuruluş adını yazınız)’nin …………………………………………………………….. (Tesisin adresini yazınız) adresindeki tesisinde yürütülen faaliyetlerde, savunma sanayi güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan ve uygulanması gereken güvenlik tedbirleri belirlenmiştir.

3. Bilmesi gereken prensibi çerçevesinde, ilgili tüm personel, TÖGEK’te belirtilen hususları bilmek ve uygulamakla yükümlü olup, uygulamada karşılaşılabilecek aksaklık ve eksik hususlar, düzeltici teklifler ile birlikte Tesis Güvenlik Koordinatörüne bildirilecektir.

4. Tesis Güvenlik Koordinatörü kendisine bildirilen aksaklıklar ve eksik hususları inceleyerek değerlendirecek, durumu düzeltici teklifler ile birlikte ……………………… (Firma/Kuruluş adını yazınız) üst yönetimine rapor edecek, uygun bulunması hâlinde TÖGEK içerisinde gerekli değişiklikleri yaparak, onaylanmak üzere Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamına gönderecektir.

5. TÖGEK’te yapılacak değişiklikler Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca onaylandıktan sonra uygulamaya konulacak ve dağıtım planında bulunan tüm adreslere yayımlanacaktır.

Gereğini rica ederim.
NOT: İMZA kısmına, firma/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili en üst kişinin ismini yazınız ve TÖGEK’in her bir sayfasını paraflatınız.
DAĞITIM PLANI

SIRA NU. DAĞITIM YERİ KOPYA NU.
HARİCİ
1 Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı
2 ………………………………………………………………………… (Tesiste yürütülen savunma sanayi projesi varsa, Proje Makamını yazınız)
3 ………………………………………………………………………… (Tesiste yürütülen birden fazla savunma sanayi projesi varsa, diğer Proje Makamını yazınız)

… ……….. (Tesiste yürütülen savunma sanayi projesi varsa ve proje kapsamında başka bir firma/kuruluş ile iş birliği yapılıyorsa, iş birliği yapılan firma/kuruluşu yazınız)
… ………………………………………………………………………… (Tesiste yürütülen birden fazla savunma sanayi projesi varsa, iş birliği yapılan diğer firma/kuruluşu yazınız)
… …
DÂHİLİ
…………………… (Firma/Kuruluş adını yazınız) ………………….. (Tesisin yönetimindeki en üst birimi yazınız)
… Tesis Güvenlik Koordinatörü
… ……………………………………………………. (Yangın Ekibinden sorumlu birimi yazınız)
… ………………………………………………… (Evrak işlemlerinden sorumlu birimi yazınız)
… ………………………………………………… (Bilgi sistemlerinden sorumlu birimi yazınız)
… …………………………………………. (Tesisteki, ihtiyaç duyulan diğer birimleri yazınız) …
… … …

İLGİLİ MEVZUAT, DOKÜMAN VE KAYNAKLAR
1. 29 Haziran 2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu.

2. MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi (31 Mart 2003)

3. …………………. tarihli ve …………………. sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Savunma Sanayi Güvenliği Yönetmeliği.” (Taslak aşamasında olan Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip yazınız)

4. 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun.

5. 28 Aralık 1988 tarihli ve 20033 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “88/13543 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği”.

6. 26 Temmuz 2002 tarihli ve 2427 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “2002/4390 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”.

7. …………………………………………………… (TÖGEK içerisinde atıf yapılan, ancak TÖGEK’in EKLER kısmına konulmayan dokümanları yazınız)

8. ………

9. ………
NOT: Yukarıda yazılı olan kaynaklar taslak niteliğinde olup TÖGEK hazırlanılırken kullanılan, yararlanılan mevzuat, doküman ve kaynakları yazınız.

NOT: TÖGEK’te yapılacak değişiklikler Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca onaylandıktan sonra uygulamaya konulacak ve dağıtım planında bulunan tüm adreslere yayımlanacaktır.

BÖLÜM 1
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE KISALTMALAR
1.1. AMAÇ:

Bu Tesis Özel Güvenlik El Kitabının (TÖGEK) amacı; …………. (Firma/Kuruluş adını yazınız)’nin ……………………. (Tesisin adresini yazınız) adresindeki tesisinde yürütülen faaliyetlerde, savunma sanayi güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan ve uygulanması gereken güvenlik tedbirlerini belirlemektir.
1.2. KAPSAM:

Bu TÖGEK; . ………..(Firma/Kuruluş adını yazınız)’nin ………………… (Tesisin adresini yazınız) adresindeki tesisi ile, ziyaretçi ve alt yüklenici personeli de dâhil olmak üzere tesiste görevli tüm personeli kapsar.
1.3. TANIMLAR: (Aşağıdaki tanımlar ile yetinmeyip, doküman içerisinde kullanılan ve ihtiyaç duyulan ilave terimlere ilişkin tanımlamaları da harf sırasına göre ilave ediniz ayrıca aşağıdaki tanımlardan TÖGEK içinde kullanmadıklarınızı çıkartınız)

Bu TÖGEK’te geçen;

1.3.1. Alt Yüklenici: Herhangi bir Proje kapsamındaki ana savunma sisteminin bazı bölümlerini veya hizmetin bir kısmını Ana Yüklenici için üretmek üzere, Ana Yüklenici ile sözleşme yapmış kişi veya kuruluşu,

1.3.2. Ana Yüklenici: Herhangi bir Proje kapsamındaki ana savunma sistemini veya bir ana malzemeyi nihaî ürün olarak teslim etmek, bir araştırma faaliyetini veya bir eğitim programını gerçekleştirmek veya bir hizmeti yapmak üzere yapılan sözleşmeye taraf olan kişi veya kuruluşu,

1.3.3. Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ile istihbarat birimlerinde adlî sicil kaydının veya hakkında bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,

1.3.4. Ayrılış Brifingi: Gizlilik Dereceli Projelerde görev alan personelin, işten ayrılması durumunda, Proje kapsamında edindiği bilgileri herhangi bir amaçla kullanamayacağı, yetkisiz kişilere açıklayamayacağı, aksi durumda hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda bilgilendirilmesini,

1.3.5. Bilmesi Gereken Kişi: Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemeyi, sadece görevi gereği öğrenme ve kullanma hak ve sorumluluğu olan ve uygun Kişi Güvenlik Belgesi bulunan şahsı,

1.3.6. Bilmesi Gereken Prensibi: Sorumlu olduğu görevin icrası nedeniyle Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemeye erişim gereksinimini,

1.3.7. Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzeme: Herhangi bir Gizlilik Derecesi verilmiş olan ve özel olarak korumayı gerektiren her türlü bilgi, belge, malzeme veya herhangi bir şekilde bilgi kaydedilmiş her türlü bilgisayar malzemesi veya bilgi kaydedilmiş diğer elektronik malzemeyi,
1.3.8. Gizlilik Dereceli Proje: Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzeme içeren Projeyi,

1.3.9. Gizlilik Derecesi: Bilmesi Gereken Kişiler dışındakilere açıklanması veya verilmesi milli güvenlik ve ülke menfaatleri bakımından sakıncalı görülen bilgi, belge, malzeme ve projenin, önem derecelerine göre “ÇOK GİZLİ”, “GİZLİ”, “ÖZEL” ve “HİZMETE ÖZEL” şeklinde sınıflandırılmasını ve adlandırılmasını,

1.3.9.1. Millî Gizlilik Derecesi: Bilmesi Gereken Kişiler dışındakilere açıklanması veya verilmesi, millî güvenlik ve ülke çıkarları bakımından sakıncalı görülen ve millî olan bilgi, belge ve malzemenin aşağıda ayrıntılı olarak dört grupta belirtilen Gizlilik Derecelerini,

1.3.9.1.1. ÇOK GİZLİ: Bilmesi Gereken Kişilerin dışındaki diğer şahısların bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklanması durumunda devletimizin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğümüze, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verebilecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayabilecek ve güvenlik bakımından olağanüstü sonuçlar doğurabilecek bilgi, belge, malzeme, proje, tesis ve yerler için kullanılan Gizlilik Derecesini,

1.3.9.1.2. GİZLİ: Bilmesi Gereken Kişilerin dışındaki diğer şahısların bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklanması durumunda devletimizin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğümüze, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zarar verebilecek, yabancı bir devlete faydalar sağlayabilecek nitelikte olan bilgi, belge, malzeme, proje, tesis ve yerler için kullanılan Gizlilik Derecesini,

1.3.9.1.3. ÖZEL: İzinsiz açıklanması durumunda, devletimizin menfaat ve prestijine zarar verebilecek veya yabancı bir devlete faydalar sağlayabilecek nitelikte olan bilgi, belge, malzeme, proje, tesis ve yerler için kullanılan Gizlilik Derecesini,

1.3.9.1.4. HİZMETE ÖZEL: İçerdiği bilgi itibarıyla “ÇOK GİZLİ”, “GİZLİ” veya “ÖZEL” Gizlilik Dereceleriyle korunması gerekmeyen ancak, Bilmesi Gereken Kişiler dışındaki şahıslar tarafından bilinmesi istenmeyen bilgi, belge, malzeme, proje, tesis ve yerler için kullanılan Gizlilik Derecesini,

1.3.9.2. NATO Gizlilik Derecesi: NATO ile ilgili uygulamalarda “COSMIC TOP SECRET”, “NATO SECRET”, “NATO CONFIDENTIAL”, “NATO RESTRICTED” şeklinde; Türk makamları veya kuruluşları arasında NATO ile ilgili yapılacak yazışmalarda ise sırasıyla “KOZMİK ÇOK GİZLİ”, “NATO GİZLİ”, “NATO ÖZEL”, “NATO HİZMETE ÖZEL” şeklinde Türkçe karşılıkları kullanılan Gizlilik Derecelerini,

1.3.10. Güvenlik Soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ile istihbarat birimlerinde adlî sicil kaydının veya hakkında bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlâki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılarak saptanması ve değerlendirilmesini,

1.3.11. Katılış Brifingi: Tesiste işe yeni başlayan bir personelin savunma sanayi güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla Tesis Güvenlik Koordinatörü tarafından verilen brifingi,

1.3.12. Kişi Güvenlik Belgesi: Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi,

1.3.13. Kontrollü Bölge: Tesiste Gizlilik Dereceli Proje çalışmalarının yapılması amacıyla tahsis edilmiş, fizikî önlemlerle giriş-çıkışı kontrol ve kayıt altına alınmış, içerideki mevcut veya olası bilgi, belge veya malzemeye dışarıdan nüfuz edilmesini önleyecek şekilde önlem alınmış olan ve yetkisiz kişilerin girişine izin verilmeyen bölgeyi,

1.3.14. Kontrollü Oda: Tesiste Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemenin muhafaza edilmesi amacıyla tahsis edilmiş, tavan, taban, kapı ve duvarları takviye edilmiş, giriş-çıkışı kontrol altına alınmış, içerideki bilgilere dışarıdan nüfuz edilmesini önleyecek şekilde önlem alınmış olan, görevli ve Bilmesi Gereken Kişilerden başkasının girişine izin verilmeyen, şifreli çift kilitli kapısı bulunan ve uygun alarm sistemi ile donatılmış olan odayı,

1.3.15. Kurye: Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemeyi tesis içine-dışına getirip götürmekten sorumlu olan ve uygun Gizlilik Dereceli Kişi Güvenlik Belgesi bulunan şahsı,

1.3.16. Proje: Herhangi bir bilgi, belge, malzeme, sistem, araç, gereç veya hizmet ile ilgili üretim, bakım, onarım, araştırma, geliştirme, alım, satım, depolama, eğitim vb. çalışmaları,

1.3.17. Savunma Sanayi Güvenliği: Savunma sanayi ile ilgili faaliyetlerde Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemenin korunması, bunların bulunduğu veya bulunacağı tesis veya yerler ile personelin güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan sistemi,

1.3.18. Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı: 29 Haziran 2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilen Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığını,

1.3.19. Tesis Güvenlik Belgesi: Bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin uygun bulunduğunu belirten belgeyi,

1.3.20. Tesis Güvenlik Koordinatörü: Tesisteki Savunma Sanayi Güvenliği ile ilgili faaliyetleri takip ve koordine etmek üzere görevlendirilen ve yetkilendirilen kişiyi,

1.3.21. Tesis Özel Güvenlik El Kitabı: Tesiste Savunma Sanayi Güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili uygulamaları açıklayan, güvenlik organizasyonunda yer alan kişi ve birimlerin görev ve sorumluluklarını tanımlayan, kuruluş üst yönetimi ve Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı tarafından onaylanmış olan bu uygulama dokümanını,

1.3.22. Ziyaretçi: Tesisi ziyaret eden herhangi bir kişiyi ifade eder.
1.4. KISALTMALAR: (Aşağıdaki kısaltmalar ile yetinmeyip, doküman içerisinde kullanılan ve ihtiyaç duyulan ilave terimlere ilişkin kısaltmaları da harf sırasına göre ilave ediniz ayrıca aşağıdaki kısaltmalardan TÖGEK içinde kullanmadıklarınızı çıkartınız.)

1.4.1. Makam : Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı
1.4.2. KGB : Kişi Güvenlik Belgesi
1.4.3. NATO : North Atlantic Treaty Organisation (Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı)
1.4.4. TGB : Tesis Güvenlik Belgesi
1.4.5. TÖGEK : Tesis Özel Güvenlik El Kitabı
1.4.6. …….
1.4.7. …….

BÖLÜM 2
GÜVENLİK ORGANİZASYONU, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2.1. GÜVENLİK ORGANİZASYONU:

Tesiste Savunma Sanayi Güvenliğinin sağlanması amacıyla, yukarıdaki “Güvenlik Organizasyonu” oluşturulmuş ve “Güvenlik Organizasyonu”nda yer alan kişi ve birimler ile bunların görev ve sorumlulukları müteakip maddelerde belirtilmiştir. “Güvenlik Organizasyonu”nda yer alan kişi ve birimler, kendilerine verilen görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirecek ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ile görevin icrasında tespit edilen güvenlik ihlalleri ve alınan/alınması gereken tedbirler, vakit geçirilmeksizin bağlı bulunulan kişi veya birime bildirilecektir.

2.2. …………(Firma/Kuruluş adını yazınız)’nin GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Gizlilik dereceli projelerin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi için ……….(Firma/Kuruluş adını yazınız), tarafından yapılacak hizmetler bu kitapta belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yürütülür. Gizlilik dereceli bilgi, belge veya malzeme aktarılmadan veya açıklanmadan önce, gereken onaylar ve koruyucu önlemler alınır. Diğer yetki ve sorumluluklar müteakip maddelerde özetlendiği gibidir.

2.2.1. Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı ile koordineli olarak koruyucu güvenlik önlemlerini almak ve geliştirmek, kuruluşun sanayi güvenliği uygulamalarını takip ve koordine edecek bir güvenlik koordinatörü görevlendirmek.

2.2.2. Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca istenebilecek bilgi, belge, form ve taahhütnameleri usulünce doldurulmuş olarak temin etmek ve onaylayarak göndermek.

2.2.3. MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde hareket ederek Tesis Güvenlik Belgesi ve gerekiyorsa Üretim İzin Belgesi almak.

2.2.4. Gizliliğin korunması uygulamaları kapsamında, gizlilik dereceli bilgilere nüfuz edebilecek Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile üst düzey yöneticileri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, ……..(Firma/Kuruluş adını yazınız) hissedarları (Hissedarın Tüzel Kişilik olması halinde Tüzel Kişiliğin temsilcisi/temsilcileri), Bilgi İşlem Merkezinde çalışacak personel, Gelen-Giden Evrak Bölümünde çalışan personel, Kurye/Kuryeler ve görevlendirilecek diğer personeli için Kişi Güvenlik Belgesi başvurularını yapmak.

2.2.5. Belgelendirilmiş personel ile ilgili değişiklikleri Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamına bildirmek.

2.2.6. Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinde belirtilen tanımları, hüküm, şartları ve açıklamaları aynen kabul etmek ve bunların Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca değiştirilmesi durumunda, yeni şekillerini duyuru tarihinden itibaren uygulamaya koymak.

2.2.7. Kuruluşun sanayi güvenliği ile ilgili uygulamalarının açıklandığı özel bir Güvenlik El Kitabı hazırlamak, bu kitapta belirtilenleri eksiksiz uygulamak.

2.2.8. Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca istenilen hâllerde, gerekli müracaatları yaparak 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasını sağlamak ve İçişleri Bakanlığınca istenebilecek diğer önlemleri almak.

2.2.9. Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı veya proje makamınca verilebilecek bilgi, belge veya malzemenin istenmeyen üçüncü şahıslara verilmesi veya güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri tazmin etmeyi kabul etmek.

2.2.10. Gizlilik dereceli sözleşmelerde bulunan güvenlik hususlarına ilişkin hükümlere ve Üretim Müsaadesi Belgesi ile Tesis Güvenlik Belgesi gibi belgelerin alınması sırasında yapılan protokollerde belirtilen şartlara uygun hareket etmek.

2.2.11. Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı tarafından önerilebilecek ilâve önlemleri almak.

2.2.12. Sözleşme, ek sözleşme veya alt sözleşme öncesi ve sonrasında güvenlik önlemlerini almak ve uygulamayı takip ve koordine etmekten Tesis Güvenlik Koordinatörünü görevlendirmek.

2.2.13. Gizlilik dereceli bilgi, belge veya malzemenin taşınması hizmetini usulüne uygun olarak yapmak.

2.2.14. Proje makamının veya Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamının müsaadesi olmaksızın, kendisine verilmiş bulunan herhangi bir gizlilik dereceli bilgi veya belgenin her ne şekilde olursa olsun suretini çıkarmaktan kaçınmak.

2.2.15. Gizlilik dereceli bilgilere nüfuz edebilecek personeli için uygun gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi almak, bunlarla ilgili kayıtları tutmak ve varsa sakıncalı personel için gerekli önlemleri almak.

2.2.16. Gizlilik dereceli bilgiye nüfuz etmesine müsaade edilmiş kişiler dışında herhangi bir kişinin bu bilgilere nüfuz etmesini engellemek.

2.2.17. Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamına, herhangi bir güvenlik ihlâlini veya şüphelenilen durumu, sabotajı veya yıkıcı faaliyeti, çalışma güvenliği hususunda şüphe uyandıran herhangi bir bilgiyi, tesisin mal sahibi veya yönetiminde meydana gelebilecek değişikliği veya tesisin güvenlik durumunu etkileyen değişiklikleri rapor etmek.

2.2.18. Ana, alt ve ek sözleşmeler gereği gizlilik dereceli bilgiyi alt yükleniciye vermek söz konusu olduğunda, proje makamı ve Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı ile ön koordinasyonda bulunmak ve alınacak sonuca göre işlem yapmak.

2.2.19. Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde, üçüncü kişi ve kuruluşlara ara üretim veya hizmetler için alt yüklenici olarak görev verilmesi gerektiğinde, yapılacak alt sözleşme ve protokollere ana sözleşmede yer verilen güvenlik ile ilgili hususları dâhil etmek.

2.2.20. Proje ile ilgili bilgilerin korunmasına ilişkin kendisine verilecek herhangi bir talimat veya usule uymak, projenin tamamlanması veya herhangi bir nedenle sözleşmenin feshi durumunda dahi, kendisine verilmiş veya proje kapsamında üretilmiş gizlilik dereceli bilgi veya malzemeyi usulünce korumaya devam etmek.

2.2.21. Üretim tesisine yapılacak ziyaretler için sözleşmede öngörülen tedbirleri almak, MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinin ziyaretçiler ile ilgili bölümündeki esas ve usullere uymak, ziyaretçilere ilişkin kayıtları tutmak.

2.2.22. Kendisine tevdi edilen sözleşme ile eklerindeki bilgilerin, sözleşmenin özel amacından başka bir amaçla kullanılmayacağını taahhüt etmek ve sözleşme makamınca aksi belirtilmedikçe gizlilik dereceli bilgiyi proje tamamlandığında proje makamına iade etmek.

2.2.23. Aşağıdaki başlık altında sıralanan ve Tesis Güvenlik Belgesinin iptal ve yeniden düzenlenmesini gerektirecek şartlardan birinin gerçekleşmesi durumunda vakit geçirmeksizin makama bilgi vermek.

TESİS GÜVENLİK BELGESİNİN İPTALİ VEYA YENİDEN DÜZENLENMESİ

a. Tesis Güvenlik Belgesi süresinin dolması veya tesis isminin değiştirilmesi durumunda; firmanın müracaatı hâlinde yeniden denetlemeyi müteakip, Tesis Güvenlik Belgesi yenilenir veya firmanın yeni isim ve unvanına göre yeniden belge düzenlenir.

b. Tesiste aşağıda belirtilen değişikliklerden herhangi birinin meydana gelmesi hâlinde Tesis Güvenlik Belgesi iptal edilir:

(1) Tesisin sahibi/sahipleri veya yönetiminin değişmesi.

(2) Tesis yerleşim mahallinin ve adresinin değişmesi.

(3) …………(Firma/Kuruluş adını yazınız) tasfiyesi veya iflas etmesi.

(4) Tesis güvenliğini etkileyen personel hareketleri ile karşılaşılması. (grev, lokavt vb.)

(5) ………….(Firma/Kuruluş adını yazınız) ihalelere katılmaktan men edilmesi veya geçici bir süre için bu hakkının askıya alınması.

(6) Tesisin bağlı bulunduğu ana kuruluş varsa, bununla ilişkisinde değişiklik olması.

(7) Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamının plânlı veya plânsız olarak gerçekleştirdiği denetlemelerde tesis güvenlik uygulamalarının yetersiz bulunması.

(8) Tesis yetkililerinin, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı tarafından önerilebilecek ilâve önlemleri almakta isteksiz davranması veya istenilen süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmaması.

(9) Burada belirtilmeyen herhangi bir nedenle tesisin güvenlik seviyesini yükseltmek veya düşürmek ihtiyacının hâsıl olması.

(Not: Bu kısım yazılırken varsa Firma/Kuruluşun Savunma Sanayi Güvenliği kapsamında kendine özgü olarak belirlediği görev ve sorumluluklarda yazılmalıdır.)

2.3. TESİS GÜVENLİK KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Tesiste, Savunma Sanayi Güvenliği ile ilgili faaliyetleri takip ve koordine etmek üzere ………………………..(Tesis Güvenlik Koordinatörünün bağlı olduğu makamı yazınız) bağlı olacak şekilde Tesis Güvenlik Koordinatörü görevlendirilmiş ve Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamına bildirilmiştir. Tesis Güvenlik Koordinatörünün görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

2.3.1. (Firma/Kuruluş adını yazınız)’nin Tesis Güvenlik Koordinatörü…………………’ya karşı sorumludur.

2.3.2. ……………(Firma/Kuruluş adını yazınız)’nin, Bilgi güvenliği, yönetim ve organizasyon güvenliği, personel güvenliği, fiziki güvenlik önlemleri, yangın, sabotaj ve olağanüstü hal hizmetleri, Evrak/Döküman ve Malzeme güvenliği, Toplantı Odaları, Kontrollü Oda ve Kontrollü Bölge güvenliği konularında uyulması gereken kural ve alınması gereken önlemleri belirler, konulan kuralların uygulanmasını sağlar, iç denetim faaliyetleri icra eder ve aksaklıklar için tedbir alır.

2.3.3. Güvenlik siteminde görev yapan tüm personelin temel ve uygulamaya yönelik güvenlik eğitimleri ile tüm çalışanların güvenlik sistemine uygun olarak hareket etmesini sağlamaya yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirler, eğitim programları hazırlar ve eğitimlerin alınmasını sağlar, ayrıca güvenlik sistemi ile doğrudan veya dolaylı olarak alınan tüm eğitimlerin izlenebilirliğini sağlar.

2.3.4. Tesis Güvenlik Sistemini tanımlayarak dokümante eder ve sistemin tanımlı olduğu güvenlik dokümantasyonunun güncel ve izlenebilir şekilde uygulanmasını sağlar, doküman güncellemeleri hakkında, dağıtım yapılan (TÖGEK Aboneleri) birimleri haberdar eder.

2.3.5. MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinde yer alan Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) ve Tesis Güvenlik Belgelerinin (TGB) iptalini gerektiren şartların oluşması halinde, zaman gözetmeksizin, Makam’ı bilgilendirir. Bu kapsamda, şirketin sermaye yapısı, hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ait değişiklikleri Makam’a bildirir.

2.3.6. Sanayi güvenliği ile ilgili faaliyetleri takip ve koordine eder, gerekli değişiklik ve düzenlemeler için şirket üst yönetimini bilgilendirir.

2.3.7. MSB tarafından oluşturulan “Savunma Sanayi Güvenliği” mevzuatında tanımlı tüm güvenlik önlemlerinin ………..(Firma/Kuruluş adını yazınız)’da eksiksiz olarak uygulanmasını sağlar.

2.3.8. Şirkete ait yerlerde yapılan gizlilik dereceli proje çalışmalarına ve toplantılarına, uygun KGB’si bulunmayan kişilerin katılmasını önler, gerekli güvenlik önlemlerini alır, kontrolleri yapar veya yapılmasını sağlar.

2.3.9. Şirket tarafından yürütülecek projelere ilişkin (ARGE ve/veya tedarik maksatlı) projenin adı, gizlilik derecesi, görev alacak personel listesi ve projenin tahmini tamamlanma süresine ilişkin bilgileri, proje sözleşmesinin imzalanmasını müteakip Makam’a bildirir.

2.3.10. Tespit ettiği güvenlik ihlallerini ve uygunsuz durumları Şirket Genel Müdürüne bildirir, düzeltici önerilerde bulunur ve Makam’a rapor eder.

2.3.11. KGB’lerin sona erme sürelerini takip eder. Uzatılması gerekiyor ise altı ay öncesinden uzatma işleminin yapılması için Makam’a müracaat eder. Benzer şekilde TGB’nin yenilenmesi maksadıyla altı ay öncesinden uzatma işleminin yapılması için Makam’a müracaat eder.

2.3.12. Güvenlik görevlileri ile güvenlik sisteminde doğrudan görevli diğer personelin görev talimatlarını hazırlar, güncel olarak muhafaza eder, personelin bu doğrultuda görev yapmasını sağlar ve uygulamaları takip eder.

2.3.13. Belli dönemlerde senaryolu olarak, alarm ve tatbikatlar yaparak, güvenlik sisteminin ve personelin reaksiyon hızlarıyla beraber sistemin öngörülen düzeyde çalışıp çalışmadığını kontrol eder ve yapılan tatbikatların kayıt altına alınmasını sağlar.

2.3.14. …………….(Firma/Kuruluş adını yazınız) çalışanlarından, gizlik dereceli bilgiye nüfuz etmesi muhtemel personelin Makam tarafından KGB ile belgelendirilmesi maksadıyla, personel göreve başlamadan önce başvuru yapılmasını sağlar ve takip eder.

2.3.15. KGB’li tüm personelin altı aylık dönemlerde, adli sicil takiplerini yaptırır ve uygun olanları dosyalarında muhafaza eder, adli sicili uygun olmayan personel ile KGB’nin iptalini gerektirecek bir adli olaya karışan personeli, yeni tarihli adli sicil belgesi ile birlikte ve işten ayrılan KGB’li personeli Makam’a bildirmek.

2.3.16. Bilgi güvenliğine yönelik olarak, bilgisayar emniyetleri, sistem odası emniyetleri ve personelin bu konudaki duyarlılığını zaman zaman yapacağı iç denetimler ile kontrol eder varsa zafiyetleri ilgili birimlerle koordineli olarak giderir ve kayıt altına alınmasını sağlar.

2.3.17. Tesis Güvenlik Sisteminin iç denetimler vasıtasıyla uygulanmasının kontrolü kapsamında, soru listeleri oluşturur ve uygun tetkikçi personel ile birlikte, iç denetimleri yapar varsa zafiyetleri ilgili birimlerle koordineli olarak giderir ve kayıt altına alınmasını sağlar.

2.3.18. …………………(Firma/Kuruluş adını yazınız) tarafından kontrole tabi liste kapsamında üretilen/tedarik edilen harp araç ve gereçleri, silâh, mühimmat ve patlayıcı madde cinsleri ile stoklarını ve üretim tesislerinde kendi denetim ve sorumlulukları altında imal edecekleri veya üçüncü şahıslara imâl ettirecekleri el yapımı silâhlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaları olması halinde söz konusu ürünleri her yıl ocak ayı içerisinde Makam’a bildirir.

2.3.19. Evrak ve dokümantasyon güvenliği kapsamında, TÖGEK’te tanımlı sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol eder, varsa zafiyetleri ilgili birimlerle koordineli olarak giderir ve kayıt altına alınmasını sağlar.

2.3.20. Güvenlik sisteminin parçası olan, yangın söndürme düzenekleri ve teçhizatı ile sabotaj ve olağanüstü hallerde kullanılacak teçhizatın faal ve kullanılabilir şekilde muhafaza edilmesi maksadıyla gerekli bakım planlamalarını yapar ve anılan teçhizatın bakımlı ve kullanılabilir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

2.3.21. ……………..(Firma/Kuruluş adını yazınız) tarafından yapılacak yeni proje ve görevlere yönelik olarak güvenlik ihtiyaçları ile mevcut güvenlik sisteminin geliştirilmesi veya genişletilmesi ihtiyaçlarının analiz eder ve sisteme yansıtılmasını sağlar.

2.3.22. …………(Firma/Kuruluş adını yazınız) çalışanları ile tesisin iş ve yer emniyeti kapsamında olası risklerin analiz edilerek tedbir alınması hususunu ilgili birimlerle koordine eder, bu konuda alınması gereken önleyici tedbirleri geliştirerek, güvenlik sistemine ithal eder, meydana gelen iş kazaları ve yer emniyetini tehdit eden olayların olası sebeplerini analiz eder ve alınması gereken tedbirleri geliştirerek, izlenebilir şekilde uygulanmasını sağlar.

2.3.23. Gizlilik dereceli toplantı faaliyetlerinin yürütüldüğü toplantı salonlarında icra edilen toplantıların izlenebilir şekilde kayıt altına alınmasını sağlar.

2.3.24. ………………(Firma/Kuruluş adını yazınız)’ye gerçekleştirilecek yabancı ülke mensubu personelin ziyaret taleplerini değerlendirir, gizlilik dereceli ziyaretlerin en az 21 iş günü öncesinden Makam tarafından izin verilmesine yönelik yönlendirmelerin ve başvuruların yapılmasını sağlar, bunun dışında kalan yabancı personel ziyaretleri hakkında Makam’ı yazılı olarak bilgilendirir.

2.3.25. …………….(Firma/Kuruluş adını yazınız) tesislerine gerçekleştirilen yerli/yabancı tüm personelin ziyaret kayıtlarının izlenebilir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

2.3.26. Kontrollü Bölgeler için alınan ve güvenlik sisteminde tanımlanan güvenlik uygulamalarını sürekli kontrol eder ve varsa alınması gereken tedbirleri izlenebilir şekilde uygulamaya sokar.

2.3.27. Güvenlik elemanları vasıtasıyla yapılan tesis ve personel kontrolleri ile devriye faaliyetlerini takip eder, sürekli yapılacak risk analizleri vasıtasıyla güvenlik görevlilerinin görev ve devriye programlarının izlenebilir şekilde uygulanmasını sağlar.

2.3.28. Güvenlik görevlileri tarafından kullanılan silah ve mühimmat olması durumunda, gerekli güvenlik ve yer emniyet tedbirlerinin alınmasını, konuyla ilgili güvenlik dokümantasyonunun oluşturulmasını ve anılan malzemelerin emniyetli şekilde muhafaza edilmelerini sağlar.

2.3.29. Tesiste meydana gelebilecek güvenlik ihlalleri ile yangın sabotaj vb. durumlarında, olaya ilişkin oluşturulan tutanak ve olay yeri inceleme bilgilerinin zaman gözetmeksizin Makam’a gönderilmesini sağlamak.

2.3.30. …….(Firma/Kuruluş adını yazınız) tarafından gizlilik dereceli konulara yönelik olarak, basın ve yayın organlarında yer alacak bilgi ve belgelerin verilmesi öncesinde Makam’dan izin alınmasını sağlamak.

(Not: Bu kısım yazılırken varsa Tesis Güvenlik Koordinatörünün Savunma Sanayi Güvenliği kapsamında kendine özgü olarak belirlediği görev ve sorumluluklarda yazılmalıdır.)

2.4. ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Tesiste, 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında ………………………… (Hizmet alınan firmayı yazınız)’dan hizmet alınmak suretiyle (Altı çizili kısmı, 5188 sayılı Kanun kapsamında dışarıdan hizmet satın alınıyorsa yazınız) ………………………. (Güvenlik görevlisi miktarını yazınız) personelden oluşan “Güvenlik Teşkilatı” oluşturulmuştur. “Güvenlik Teşkilatı”nın oluşturulmasına esas “İl Özel Güvenlik Komisyonu Kararı” EK-X’de yer almakta olup, “Güvenlik Teşkilatı”ndaki güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

2.4.1. ………

2.4.2. ……….

2.4.3. ………

2.4.4. ………

2.5. YANGIN EKİBİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Tesiste, meydana gelebilecek yangına karşı önlem alınması ve olası bir yangın durumunda ilk aşamada yapılacak işlemlerin planlanması, takip ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla, …………………………………….. (Yangın Ekibinin bağlı olduğu birimi yazınız) bağlı olacak şekilde Yangın Ekibi oluşturulmuştur. Yangın Ekibi; ……………….. (Koruma Ekibinde görevli personel miktarını yazınız) kişilik Koruma Ekibi, ……………….. (Kurtarma Ekibinde görevli personel miktarını yazınız) kişilik Kurtarma Ekibi, …………. (Söndürme Ekibinde görevli personel miktarını yazınız) kişilik Söndürme Ekibi, ………………. (İlkyardım Ekibinde görevli personel miktarını yazınız) kişilik İlkyardım Ekibinden oluşmakta olup, bu ekiplerin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

2.5.1. KORUMA EKİBİ:

2.5.1.1. ………..

2.5.1.2. ………..

2.5.1.3. ………..

2.5.1.4. ………..

2.5.2. KURTARMA EKİBİ:

 

2.5.3. SÖNDÜRME EKİBİ:

 

2.5.4. İLKYARDIM EKİBİ:

 

 

2.6. ……….(Evrak işlemlerinden sorumlu birimi yazınız) GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Tesiste, yürütülen faaliyetler kapsamındaki evrakların hazırlanması, kayıt edilmesi, gönderilmesi vb. işlemlerin takip ve kontrol edilmesi amacıyla …………………………. (Evrak işlemlerinden sorumlu birimin bağlı olduğu birimi yazınız) bağlı olacak şekilde ………………………… (Evrak işlemlerinden sorumlu birimi yazınız) oluşturulmuştur. …………………………….. (Evrak işlemlerinden sorumlu birimi yazınız) görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

2.6.1. ………..

2.6.2. ……….

 

 

2.7. ……………….(Bilgi sistemlerinden sorumlu birimi yazınız) GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Tesiste, yürütülen faaliyetlerde kullanılan bilgisayarlar ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, ………………………………………..(Bilgi sistemlerinden sorumlu birimin bağlı olduğu birimi yazınız) bağlı olacak şekilde ……………………….(Bilgi sistemlerinden sorumlu birimi yazınız) oluşturulmuştur. ……………………………(Bilgi sistemlerinden sorumlu birimi yazınız) görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

2.7.1. ………

2.7.2. ………

 

2.8. KURYE/KURYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Tesiste, Savunma Sanayi Güvenliği ile ilgili faaliyetler kapsamındaki gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeyi tesis içine-dışına getirip götürmek üzere Tesis Güvenlik Koordinatörüne bağlı olacak şekilde Kurye/Kuryeler görevlendirilmiş ve Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamına bildirilmiştir. Kuryenin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

2.8.1. ……….

2.8.2. ……….
BÖLÜM 3
FİZİKÎ GÜVENLİK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

3.1. ÇEVRE GÜVENLİĞİ:

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle tesisin çevre güvenliği için kendine özgü aldıkları tüm önlemlerin uygulamalarını 5N1K (Kim, neyi, ne zaman, nerede, neden, nasıl) esaslarını dikkate alarak ve kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır. (Tesis Güvenlik Belgesi talep edilen tesisin konuşlanma şekli dikkate alınacaktır.)

Ayrıca çevre güvenliği için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

Kontrol sorularının uygulamaları ile ilgili olarak Firma/Kuruluş teknolojik gelişmeler sonucunda, aynı özelliği daha üstün bir koruma seviyesi ile karşılayacak yeni bir yöntem geliştirildiği takdirde, bu yöntemin uygulanması da mümkündür. Ancak bu durumun denetlemeyi yapan heyet tarafından uygun bulunması şartı vardır.

3.1.1. ……..

3.1.2. ……..

3.1.3. …….

3.1.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

1. Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.

2. Bölümle ilgili ekstra olarak alınmış her türlü güvenlik önlemlerinin de 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber yer alması sağlanmalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Tesis, yerleşim bölgeleri dışında konuşlandırılmış ise, çevresi; en az 205 cm yüksekliğinde, üst tarafından 35 cm.lik kısmı yatayla 45 derecelik açı yapan direkler ile çevrelenmişmi? Direklerin arası, tel veya çelik tel örgü ile kapatılmışmı? Çevrelenen direklerin kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

2. Tel veya çelik tel üstüvane engellimi? Tesis ana yola yakın ise, direkler betona tespit edilmişmi?

3. Tesis, kısmen veya tamamen yerleşim bölgeleri içinde konuşlanmış ise, çevresi; 35 cm yüksekliğinde beton üzerine tespit edilecek en az 185 cm yüksekliğinde ve tercihen üst tarafından 35 cm.lik kısmı yatayla 45 derecelik açı yapan direkler ile çevrelenmişmi? Direklerin arası tel veya çelik tel örgü veya kafesle çevrilmişmi? Çevrelenen direklerin kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

4. Tesis içinde izinsiz fotoğraf ve film çekiminin yasak olduğunu gösteren bir uyarı levhası, tesis giriş bölgesinde ve çevresinde uygun bir yere asılmış mı? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan uyarı levhası TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

5. Tesis çevresine uygun aralıklarla ve her cepheden görünecek şekilde 60×90 cm ebadında ve kırmızı zemin üzerine beyaz renkte “GİRİLMEZ” yazılmış uyarı levhaları asılmış mı? Asılan levhaların kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?
…………………………………………………………………………………………………………………..

3.2. TESİS İÇİ FİZİKİ GÜVENLİK:

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle tesis iç fiziki güvenliği için kendine özgü aldıkları tüm önlemlerin uygulamalarını 5N1K (Kim, neyi, ne zaman, nerede, neden, nasıl) esaslarını dikkate alarak ve kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır. (Tesis Güvenlik Belgesi talep edilen tesisin konuşlanma şekli dikkate alınacaktır.)

Ayrıca tesis iç fiziki güvenliği için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

Kontrol sorularının uygulamaları ile ilgili olarak Firma/Kuruluş teknolojik gelişmeler sonucunda, aynı özelliği daha üstün bir koruma seviyesi ile karşılayacak yeni bir yöntem geliştirildiği takdirde, bu yöntemin uygulanması da mümkündür. Ancak bu durumun denetlemeyi yapan heyet tarafından uygun bulunması şartı vardır.
3.2.1. ……..

3.2.2. ……..

3.2.3. …….

3.2.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

1. Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.

2. Bölümle ilgili ekstra olarak alınmış her türlü güvenlik önlemlerinin de 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber yer alması sağlanmalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Personel ve araç giriş kontrolü, Özel Güvenlik Teşkilâtı tarafından yapılıyor mu? Tesise giriş yerleri sınırlımı? Özel Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan kontrollerin nasıl yapılacağına dair görev talimatları mevcut mudur? Bu talimatlar çerçevesinde ne kontrolleri hangi cihazlarla yapılmaktadır? Bu kontrollerin sağlıklı olarak yapılıp yapılmadığı Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla kontrol edilmektedir? Yapılan denetim kontrollerinde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan talimat/talimatlar TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

2. Giriş kartları renk, fon ve seri numaralarına göre hazırlanmış mı? Kişi Güvenlik Belgesine sahip personelin giriş kartında ayırt edici bir işaret, yazı veya amaca uygun başka bir şey mevcut mu? Kaybolan giriş kartları için Firma/Kuruluş tarafından yapılan uygulama nedir? Giriş kartları personel tarafından devamlı olarak kullanılıyor mu? Personelin kartlarını devamlı olarak takması yönünde uyarı levhaları var mı? Kaybolan giriş kartları için uygulanan prosedürler nelerdir? Personelin giriş kartlarını devamlı kullandığına yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından bir kontrol mekanizması oluşturulmuştur? Giriş kartını takmayan/takmamakta ısrar eden personel/personeller için Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından ne tür uygulamalar öngörülmüştür? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan Giriş Kartı Örnekleri ile yukarıda bahsi geçen uyarı levhası örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

3. Ziyaretçilerin tesis içinde dolaşması gerektiğinde, refakatçi görevlendiriliyor mu? Refakatçinin görevinin ne olduğu ve ziyaretçilere nasıl davranması gerektiği hususunda bir talimat var mı? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan talimat TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

4. Giriş kartları güvenlik görevlisinin görebileceği bir yerde takılı mı? Ziyaretçi kayıtları tutulmakta ve muhafaza altında bulundurulmakta mıdır? Girişte genel ziyaret için ziyaretçi odası var mı? Yabancı uyruklu ziyaretçilerin kaydı ayrı bir defterle veya amaca uygun başka bir yöntemle tutuluyor mu? Ziyaretçi odasında ‘’Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar’’ başlıklı bir talimat mevcut mu? Bu uygulamaların sağlıklı olarak yapılıp yapılmadığı Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla kontrol edilmektedir? Yapılan denetim kontrollerinde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan talimat, yerli ve yabancı uyruklu ziyaretçi kayıt defteri örnekleri (içlerinde gerçek kişilerin isim ve soy isimleri olmadan boş olarak), TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

5. Gizlilik dereceli evrak üzerinde işlem yapılan Kontrollü Bölgelere ziyaretçi kabul edilmemesi hususunda Firma/Kuruluşun ne tür uygulamaları vardır? Bu konuda hazırlanan bir talimat veya çalışma şekli varmıdır? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan talimat var ise TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

6. Kontrollü Bölgelerin ve Odaların varsa pencereleri; dışarıdan görüşü ve girişi engelleyecek şekilde perde, demir parmaklık ve kalın tel kafesle güvenlik altına alınmış mı?

7. Millî veya uluslar arası nitelik taşıyan ivedi bir durum karşısında gizlilik dereceli belge ve malzemelerin korunması, yerinin değiştirilmesi veya yok edilmesi hususunda, “Tesis Olağanüstü Hâl Plânı” hazırlanmış mı? Olağanüstü hal durumunda Firma/Kuruluştaki tüm personeli uyarabilecek genel bir alarm sistemi var mıdır? Söz konusu alarm sistemi, personelin reaksiyonun ölçülebilmesi maksadıyla Firma/Kuruluşun öngöreceği belli periyotlarla denenmekte midir? Söz konusu alınacak önlemlere yönelik olarak Firma/Kuruluş birimlerinin yapacağı işlemler ve uygulamalar hangi birim/kim, nerede, ne zaman, nasıl sorularına cevap verecek şekilde Tesis Olağanüstü Hâl Plânında yer alıyor mu? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan Tesis Olağanüstü Hâl Plânı TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı, söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır veya EK yapılmadan genel olarak alınan önlemlerin uygulamaları yazılarak, ayrıntılarının .…….Doküman Numaralı/Referans Numaralı Tesis Olağanüstü Hâl Plânında mevcut olduğu belirtilmelidir.)

8. Tesiste, normal çalışma saatleri dışında mesai yapmak gerektiğinde, çalışacak personel isimleri güvenlik görevlisine bildiriliyor mu? Bu uygulama Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından yapılmakta ve uygulamaya yönelik olarak tutulan kayıtlar hangi birimde saklanmaktadır? Konuyla ilgili olarak hazırlanan formlar mevcut mudur? Güvenlik görevlisine verilen listede yer almayan bir personelin mesai yaptığının tespit edilmesi durumunda Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından ne tür uygulamalar öngörülmüştür? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan form/formlar TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

9. Tüm güvenlik aydınlatmaları, acil güç kaynakları, zil, çan ve sirenler periyodik olarak kontrol ediliyor mu? Kontrol uygulamasının Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiş mi? Söz konusu kontrollerde kontrol formu kullanılmakta ve kayıt altına alınmakta mıdır? Yapılan denetim kontrollerinde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan kontrol form/formları TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

10. Giriş yapan araçlar kontrol ediliyor mu? Araç giriş kartı verilmekte midir? Kontrollerin nasıl yapılacağına dair görev talimatları mevcut mudur? Bu talimatlar çerçevesinde ne kontrolleri yapılmaktadır? Bu kontrollerin sağlıklı olarak yapılıp yapılmadığı Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla kontrol edilmektedir? Yapılan denetim kontrollerinde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak talimat ve araç giriş kartı örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

11. Tesis içinde kullanılan telefonların üzerinde ve masalarda güvenlik ikazları var mıdır? (Not: Güvenlik ikazlarından kasıt; telefonların üzerinde ‘’BU TELEFONDA GİZLİLİK DERECELİ KONULAR KONUŞULMAYACAKTIR.’’ ve masaların uygun bir yerinde ‘’BU MASADA GİZLİLİK DERECELİ EVRAK/DOKÜMAN/MALZEME BULUNDURMAYACAĞIMI TAAHHÜT EDERİM.’’ şeklinde etiketlerin olmasıdır. Masa Taahhüt Kartları masa sahibi tarafından adı, soyadı, görevi ve unvanı yazılarak imzalanmalıdır.Ayrıca bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan etiket ve Masa Taahhüt Kartı örnekleri TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

12. Kapı, kasa ve dolap gibi evrakın konulduğu yerlere gerekli kontrol formu ve belgeleri konulmuş mu? Bunlar usulüne uygun kullanılıyor mu? Dolap ve kasalarda bulunan dosyaların ne dosyası olduğunu gösteren dosya sırtlıkları hazırlanmış mıdır? Dolap ve kasalarda kaç adet dosyanın bulunduğunu ve bunların neler olduğunu gösteren fihristler hazırlanıp dolap/kasanın uygun bir yerine asılmış mıdır? Gizlilik dereceli evrakların bulunduğu dolap ve kasaların kim tarafından, ne zaman ve ne maksatla açıldığını gösterir dolap/kasa açma kapama kayıt defteri mevcut mudur? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak dolap/kasa açma kapama kayıt defteri örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

13. Girişin sınırlı olduğu oda, salon, depo ve atölyelerin girişlerine “GİRİLMEZ” işareti asılmış mı? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan “GİRİLMEZ” etiketi örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

14. Gizlilik dereceli evrakların saklandığı kasa, dolap, vb. üzerine “AÇIK” veya “KAPALI” durumda olduğunu gösteren işaret levhası asılmış mı? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan işaret levha örnekleri TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

15. Her odada bulunması gereken Günlük Emniyet Kontrol Çizelgesi, kapı arkasına veya çıkışa yakın uygun bir yere asılmış mı? Güvenlik personeli tarafından kontrolü yapılmakta mıdır? (Not: Çizelge odadan son çıkan kişinin odanın emniyetinin (Açık pencere kontrolü, fişte takılı kalmış cihaz kontrolü, masa üstünde kalmış evrak kontrolü, açık kalmış dolap kontrolü, açık kalmış bilgisayar-yazıcı kontrolü vb.) sağlandığına karar verdiği ve çıkış saati ile birlikte imzaladığı bir çizelge olup bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan Günlük Emniyet Kontrol Çizelgesi TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

16. Yangın ve tehlike anında personeli uyarmak için sesli ve görüntülü uyarı sistemi mevcut mudur? Personelin reaksiyonunu ölçebilmek maksadıyla belli periyotlarla tatbikat yapılmakta ve yapılan tatbikatlar kayıt altına alınmakta mıdır? Uyarı sistemlerinin kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

17. Tesis çevresi ve içini sürekli olarak denetim altında bulundurmak için, yeteri kadar nöbetçi/kamera sistemi bulundurulmakta mıdır? Kamera kayıtları geriye dönük olarak ne kadar süre ile izlenebilmektedir? Kameraların gece görüş kabiliyeti, 360 derece dönebilme kabiliyeti gibi birtakım özellikleri var mıdır? Kameraların gece görüşü için aydınlatma sistemi kullanılmakta mıdır? Kameraların izlenmesi durumunda herhangi bir güvenlik ihlalinin tespit edilmesi durumunda harekete geçirilebilecek bir alarm sistemi, telsiz sistemi veya amaca uygun başka bir sistem mevcut mudur? Tesiste devriye sistemi varsa sistem ne şekilde uygulanmaktadır? Tesis çevresi ve içi aydınlatılmakta mıdır? Firma/Kuruluşun nöbetçi, kamera ve aydınlatma sistemlerine yönelik olarak yaptığı uygulamalar nelerdir? Kamera ve aydınlatma sistemlerinin kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

18. Varsa nöbetçi kulübelerinde, nöbetçi talimatı bulunmakta mıdır? Tesis girişi/girişlerinde (Nizamiye) güvenlik personellerinin çalışma talimatları mevcut mudur? Tesise silahla gelebilecek ziyaretçilere nasıl davranılacağını ve neler yapılacağını gösteren bir talimat, silah emanet dolabı, doldur-boşalt istasyonu, silah teslim kartı ve silah alımına yönelik kayıt defteri mevcut mudur? Nöbetçi Kulübelerinin kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan talimatlar, silah kayıt defteri örneği, silah teslim kartı örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

19. Her oda için bir kapı numarası verilmiş mi? Aynı numaranın oda anahtarlarına verilerek bunlar mesai saatleri dışında güvenlik görevlisinin odasında kilitli bir dolap içerisinde muhafaza ediliyor mu? Nöbetçiler arasında devir teslim belge ile yapılıyor mu? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan nöbetçi devir-teslim belge/defter örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

20. Tesis içinde her türlü iletişim ortamı ile yapılan bilgi ve belge aktarımı, dışarıdan nüfuz edilemeyecek şekilde emniyete alınmış mı? Tesiste bulunan belgegeçer (fax) cihazlarının üzerinde ‘’ HİZMETE ÖZEL VE ÜSTÜ GİZLİLİK DERECELİ EVRAKLARIN ÇEKİLMESİ YASAKTIR’’ uyarı etiketleri var mı? Kontrollü Bölgelere cep telefonu, harici bellek, dizüstü bilgisayar vb. girişine yönelik olarak kısıtlama getirilmiş mi? Gizlilik dereceli bilgilerin işlendiği bilgisayarlarda internet bağlantısı mevcut mu? HİZMETE ÖZEL ve üstü gizlilik dereceli evrakların fotokopi ile çoğaltılması kontrollü bir şekilde yapılıyor ve gizlilik dereceli evrak çoğaltma formları ile kayıt altına alınıyor mu? Fotokopi cihazlarının üzerinde ‘’ HİZMETE ÖZEL VE ÜSTÜ GİZLİLİK DERECELİ EVRAKLARIN İZİNSİZ ÇOĞALTILMASI YASAKTIR’’ uyarı etiketleri var mı? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan uyarı etiketleri, çoğaltma form örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

21. Firma/Kuruluşun kurulduğu mevki itibarıyla Jandarma/Polis karakolu gibi güvenlik birimleriyle doğrudan bağlantısı var mı?

22. Firma/Kuruluşta özellikle Kontrollü Bölgeler için elektronik Güvenli Geçiş Sistemleri (Elektronik Kart Okuyuculu kapılar) var mı? Giriş çıkış kayıtları Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından ne şekilde muhafaza edilmektedir?
…………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM 4
YANGINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle yangın güvenliği için kendine özgü aldıkları tüm önlemlerin uygulamalarını 5N1K (Kim, neyi, ne zaman, nerede, neden, nasıl) esaslarını dikkate alarak ve kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır. (Tesis Güvenlik Belgesi talep edilen tesisin konuşlanma şekli dikkate alınacaktır.)

Ayrıca yangın güvenliği için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

Kontrol sorularının uygulamaları ile ilgili olarak Firma/Kuruluş teknolojik gelişmeler sonucunda, aynı özelliği daha üstün bir koruma seviyesi ile karşılayacak yeni bir yöntem geliştirildiği takdirde, bu yöntemin uygulanması da mümkündür. Ancak bu durumun denetlemeyi yapan heyet tarafından uygun bulunması şartı vardır.

4.1. ……..

4.2. ……..

4.3. …….

4.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

1. Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.

2. Bölümle ilgili ekstra olarak alınmış her türlü güvenlik önlemlerinin de 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber yer alması sağlanmalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Binaların ve tesislerin içinde ve yakınında kolayca yanabilecek madde, kuru ot, benzin ve benzeri yanıcı maddeler bulundurulmakta mıdır? Varsa kuru otlar Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından ve hangi periyotlarla temizlenmektedir? Varsa benzin ve benzeri yanıcı maddeler kapalı ve kilitli yerlerde muhafaza altında tutulmakta mıdır? Söz konusu hassas yerlerde uyarı levhaları (‘’GİRİLMEZ’’, ATEŞLE YAKLAŞMA’’, ‘’SİGARA İÇİLMEZ’’, ‘’DİKKAT YANICI PARLAYICI MADDE’’ vb gibi) mevcut mudur? Oluşturulan devriye güzergâhında bu tip hassas bölgeler kontrol maksadıyla yer almakta mıdır? Bu tip hassas bölgelerin kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan uyarı levhaları TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

2. Yangından korunma konusunda bir talimat/yönerge hazırlanmış mı? Bütün personelin görebileceği yerlere asılmış mı? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan talimat/yönerge TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

3. Yangın söndürme cihazları ve sayısı, nitelik yönünden, çıkabilecek her türlü yangın ihtimali göz önünde bulundurularak tespit edilmiş ve bulundurulmakta mıdır? Tesiste çıkabilecek yangınlar için risk analizi yapılmış veya yaptırılmış mı? (Not: Bu bölümde tesiste bulunan yangın söndürme cihazları varsa yangın dolapları, duman dedektörleri, yangın hidrantları, gaz kaçağı tespit alarmları, tavandan otomatik söndürme sistemleri, yangın istasyonları, yangında kullanılacak su depoları(Kaç Tonluk oldukları belirtilerek), artezyen kuyuları vb. gibi yangına karşı kullanılan tüm unsurların bulunduğu liste hazırlanmalı, TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

4. Yangın söndürme cihazlarının haftalık bakımları kullanıcı tarafından, aylık kontrol ve muayeneleri teknik personel tarafından yapılıyor mu? Her cihaz için asil ve yedek kullanıcı isimleri tespit edilmiş mi? Haftalık, aylık bakımların sağlıklı bir şekilde yapıldığına yönelik olarak çizelgelerinin kontrolü Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan haftalık, aylık bakım çizelge örnekleri TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

5. Yangın söndürme cihazlarının, yangın dolaplarının, yangın hidrantlarının üstünde veya yakınında, bunların nasıl kullanıldığına dair bir kullanma talimatı bulundurulmakta mıdır? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan talimat örnekleri TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

6. Yangın söndürme faaliyetleriyle ilgili ekipler oluşturulmuş mudur? Yangın ekiplerinde görevli personel, yılda en az iki defa periyodik eğitime tâbi tutulmakta mıdır? Söz konusu eğitimler firma içindemi yoksa hizmet alınmak suretiyle firma dışında mı verilmektedir? Eğitimler Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından kayıt altına alınmakta ve nerede muhafaza edilmektedir?

7. Varsa yangın ve infilâk riski taşıyan binalar diğerlerinden ayrılmış mı? Söz konusu yerler için ayrıca gerekli özel önlemler alınmış mıdır?

8. Masa, dolap ve bilgisayarlar üzerinde yangında öncelikli kurtarma işaretleri mevcut mu? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan kurtarma işaret örnekleri TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

9. Tesiste yangın söndürme istasyonu/istasyonları bulunmakta mıdır? Söz konusu istasyonların kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

…………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM 5
TOPLANTI ODASI/ODALARI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle gizlilik dereceli toplantıların yapılacağı oda/odaların güvenliği için kendine özgü aldıkları tüm önlemlerin uygulamalarını 5N1K (Kim, neyi, ne zaman, nerede, neden, nasıl) esaslarını dikkate alarak ve kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır.

Ayrıca gizlilik dereceli toplantıların yapılacağı oda/odaların güvenliği için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

Kontrol sorularının uygulamaları ile ilgili olarak Firma/Kuruluş teknolojik gelişmeler sonucunda, aynı özelliği daha üstün bir koruma seviyesi ile karşılayacak yeni bir yöntem geliştirildiği takdirde, bu yöntemin uygulanması da mümkündür. Ancak bu durumun denetlemeyi yapan heyet tarafından uygun bulunması şartı vardır.

5.1. ……..

5.2. ……..

5.3. …….

5.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

1. Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.

2. Bölümle ilgili ekstra olarak alınmış her türlü güvenlik önlemlerinin de 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber yer alması sağlanmalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Gizlilik dereceli toplantılar için ayrıca toplantı odası/odaları tahsis edilmiş midir? Toplantı odasının/odalarının kapısında “GİRİLMEZ” işareti var mıdır? Gizlilik dereceli toplantıların yapılacağı toplantı odası/odalarında konuşulanlar oda dışından duyulmakta mıdır? Toplantı süresince oda içinin dışardan görünmeyecek şekilde olması için gerekli tedbirler alınmış mıdır?

2. Katılımcılar, aranacak güvenlik önlemleri hakkında önceden bilgilendirilmiş midir? Bilgilendirme Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından yapılacaktır?

3. Salon ve toplantı için güvenlik görevlisi görevlendirilmiş midir? Güvenlik görevlisinin toplantı boyunca yapacağı görevlerle ilgili bir talimat mevcut mudur? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan talimat örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

4. Toplantıya katılan personelin Kişi Güvenlik Belgeleri kontrol ediliyor mu? Toplantının gizlilik derecesine uygun Kişi Güvenlik Belgesi bulunmayanların toplantıya katılımı önlenmekte midir? Söz konusu kontroller Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından yapılmaktadır?

5. Her toplantı için, konu başlığı, tarih ve saatin belirtildiği, katılanların isim ve imzalarının kaydedildiği bir Toplantı Katılım Listesi tutulmakta mıdır? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan Toplantı Katılım Formu örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

6. Gerektiği zaman toplantı salonunda teknik ve elektronik arama yapılmakta mıdır? Aramalar gözlemi yoksa bir takım cihazlar lamı yapılmaktadır söz konusu cihazlar nelerdir?

7. Toplantı aralarında gizlilik dereceli evrak güvenlik altına alınıyor mu? Ses dinleme ve kayıt cihazlarının olup olmadığı kontrol ediliyor mu? Bu uygulamalar Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından ve ne şekilde yapılmaktadır?
…………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM 6
PERSONEL GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle personel güvenliği için kendine özgü aldıkları tüm önlemlerin uygulamalarını 5N1K (Kim, neyi, ne zaman, nerede, neden, nasıl) esaslarını dikkate alarak ve kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır.

Ayrıca personel güvenliği için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

Kontrol sorularının uygulamaları ile ilgili olarak Firma/Kuruluş teknolojik gelişmeler sonucunda, aynı özelliği daha üstün bir koruma seviyesi ile karşılayacak yeni bir yöntem geliştirildiği takdirde, bu yöntemin uygulanması da mümkündür. Ancak bu durumun denetlemeyi yapan heyet tarafından uygun bulunması şartı vardır.

6.1. ……..

6.2. ……..

6.3. …….

6.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

1. Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.

2. Bölümle ilgili ekstra olarak alınmış her türlü güvenlik önlemlerinin de 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber yer alması sağlanmalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Personele her altı ayda bir güvenlik ile ilgili brifing verilmekte midir? Söz konusu brifing Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından verilmektedir? Brifingler kayıt altına alınmakta mıdır? Brifingler Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından muhafaza edilmektedir? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan Güvenlik Brifingi örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

2. Kişi Güvenlik Belgesine sahip personelden altı ayda bir adli sicil kaydı istenmekte midir? Bu uygulama Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından yapılmakta, kayıt altına alınmakta ve muhafaza edilmektedir? Herhangi bir kişinin adli sicil kaydında olumsuz bir durumun tespit edilmesi durumunda, kişi tespit edilen durumla birlikte vakit geçirmeksizin Makama bildirilmekte midir?

3. Görevleri gereği gizlilik dereceli yer ve belge ile ilişiği olan personel için Kişi Güvenlik Belgesi alınmakta mıdır? Kişi Güvenlik Belgesi başvuruları Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından yapılmaktadır? Başvuru formları Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından kayıt ve muhafaza altına alınmaktadır? MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinde yer alan Kişi Güvenlik Belgesinin iptal edilme şartları bilinmekte midir? İptal şartlarından birisi gerçekleştiğinde vakit geçirmeksizin Makama bildirim yapılmakta mıdır? Kişi Güvenlik Belgeleri ihtiyaç için kullanım dışında Kontrollü Odadaki çelik kasada muhafaza edilmekte midir? Kişi Güvenlik Belgelerinin geçerlilik sürelerinin bitimine 6 ay kala ve gerekli görüldüğünde, belgelerin yenilenmesi için makama başvurulması hususu öngörülmüş müdür?

(Not: Bu kısım yazılırken aşağıda sıralı olan Kişi Güvenlik Belgesi için başvurunun nasıl yapılacağına dair şartlar ve Kişi Güvenlik Belgesi İptal Durumları yazılacak ve iptal durumları için son maddeden sonra ………..(Firma/Kuruluş adını yazınız)’da bu durumlardan birinin olması durumunda ………birimi tarafından vakit geçirmeksizin Makama bilgi verilir ibaresi eklenecektir.)

KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İÇİN BAŞVURU:

a. Başvuru, Kişi Güvenlik Belgesi almak isteyen kişi ve kuruluşlarca, örneği EK-X’te (MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinin EK-B’sini koyunuz.) görülen resmî bir yazı ile Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamına yapılır. Proje makamınca güvenlik soruşturması yapılması gerekli görülen kişilere ilişkin formlar ve belgeler, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca ilgili kuruluş yetkilileri ile koordine edilerek temin edilir.

b. Başvuru yazısına, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması istenen her bir şahıs için, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek tarihi üç ayı geçmemiş Adlî Sicil Belgesi’nden üçer nüsha asıl (biri asıl, ikisi onaylı fotokopi olabilir) ve örneği EK-X’te (MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinin EK-C’sini koyunuz.) görülen “Nüfus Cüzdanı Sureti” ile örneği EK-X’te (MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinin EK-Ç’sini koyunuz.) görülen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması” formundan üçer adet eklenir. Bu formlardaki soruların yanıtları ve istenilen bilgiler, nüfus kayıtlarında yapılan tashih ve değişiklikler de belirtilerek, kısaltma yapılmadan açıkça yazılır ve noksansız doldurulur.

c. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun her bir suretine 4,5×6 cm ebadında, son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılır. Fotoğrafların kenarındaki fazlalıklar uygun bir şekilde kesilerek ince bir katı alındıktan sonra sadece zamkla veya benzeri bir yapıştırıcı ile yapıştırılır ve kesinlikle tel zımba veya toplu iğne kullanılmaz. Fotoğraflar, şirket/ kuruluş yetkilisi tarafından onaylanarak mühürlenir. Resimli formların fotokopi ile çoğaltılmış suretleri kabul edilmez.

ç. Kişi Güvenlik Belgesi tanziminde kullanılmak üzere, 2.5×3 cm. ebadında, son altı ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf, başvuru yazısına eklenir.

d. İstenilen bilgiler, güvenlik servisleri için gerekli bilgiler olup bunun dışında hiç bir nedenle açıklanmaz ve kullanılmaz.

KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İPTAL DURUMLARI:

a. Kişi Güvenlik Belgesi başvuru formunda istenilen gizlilik derecesinde değişme olduğunda veya proje makamınca gerek görüldüğünde kişinin güvenlik belgesinde belirtilen gizlilik derecesine nüfuzu ve gizlilik dereceli yerlere girişi ile ilgili derece Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca indirilebilir veya yükseltilebilir.

b. Kişi Güvenlik Belgesi verilmiş bir kişinin, bu belgenin verilmesini takiben güvenlik ile ilgili usul ve kurallara uymadığı tespit edildiği takdirde şirket tarafından, ilgili gizlilik dereceli konulardan uzaklaştırılarak Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamına bilgi verilerek belge iade edilir. Bu gibi şahısların Kişi Güvenlik Belgesi, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı tarafından iptal edilebilir.

c. Kişi Güvenlik Belgesinin iptali, proje makamı veya yüklenici tarafından da talep edilebilir. Ancak belge, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca yapılacak değerlendirmenin sonucuna göre iptal edilebilir.

ç. Kişi Güvenlik Belgesi, müteahhidin işi tamamlamış olması, güvenlik belgeli kişinin işten ayrılması gibi hâllerde de iptal edilebilir.

d. Kişi Güvenlik Belgesinin amaç dışı kullanıldığının tespit edildiği durumlarda belge iptal edilir ve belge sahibi hakkında cezaî işlem yapılması için ilgili birimlere suç duyurusunda bulunulur.

4. İvedi bir durum karşısında, personele daha kolay ulaşma imkânı sağlamak amacıyla, personel ev adresleri ve telefon numaraları listesi tutulmakta mıdır? Söz konusu liste Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından tutulmakta ve nerede muhafaza altına alınmaktadır?

5. Sabotaja karşı koruma plânı hazırlanmış mı? Personel bu hususta bilgilendirilmiş mi? Sabotajlara karşı alınacak önlemlere yönelik olarak Firma/Kuruluş birimlerinin yapacağı işlemler ve uygulamalar hangi birim/kim, nerede, ne zaman, nasıl sorularına cevap verecek şekilde Sabotajlara Karşı Koruma Plânında yer alıyor mu? Sabotaj girişim faaliyetinin olması durumunda vakit geçirmeksizin Makama bilgi verilmesi öngörülmüş müdür? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan Sabotajlara Karşı Koruma Plânı TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı, söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır veya EK yapılmadan genel olarak alınan önlemlerin uygulamaları yazılarak, ayrıntılarının .…….Doküman Numaralı/Referans Numaralı Sabotajlara Karşı Koruma Plânında mevcut olduğu belirtilmelidir.)

6. Personelin fotoğrafı, parmak izi ve el yazısı örneği ile onaylı evlenme cüzdanı örneği, özlük dosyasında muhafaza edilmekte midir? Bu uygulama Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından yapılmakta ve muhafaza altına alınmaktadır?

7. Gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye erişmek ve kullanmak için Kişi Güvenlik Belgesi yetki derecesi ve bilmesi gereken prensibine uyulması gerektiği öngörülmüş müdür?

8. Gizlilik dereceli proje için geçici görevli ya da dışardan proje kapsamında gelen personelin, bilmesi gereken prensibine uygun yetki tanımlaması kontrol ediliyor mu? Söz konusu kontrol Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından yapılmaktadır?

9. Gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeleri tehlikeye atabilecek kişiler hakkında gerekli ne tür önlemler alınmaktadır? Böyle bir durumun vakit geçirmeksizin makama bildirilmesi gerektiği bilinmekte midir?

10. Atama veya başka bir amaçla görevden ayrılan personele, edindikleri gizlilik dereceli bilgileri korumaları gerektiği hususunda bir tutanak imzalatılarak dosyalarında muhafaza edilmekte midir? Söz konusu imzalatma ve muhafaza işleri Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından yapılmaktadır? Bu personele ilişkin bilgilerin ivedilikle makama bildirilmesi gerektiği bilinmekte midir? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan tutanak örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı, söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

11. Gizlilik dereceli projelerde görev alan personel hakkında inandırıcı bir ihbar olması durumunda Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından ne tür işlemler yapılmaktadır? Böyle bir durumun olması halinde vakit geçirmeksizin makama bildirilmesi gerektiği bilinmekte midir?

…………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM 7
EVRAK, DOKÜMAN VE MALZEME GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle evrak, doküman ve malzeme güvenliği için kendine özgü aldıkları tüm önlemlerin uygulamalarını 5N1K (Kim, neyi, ne zaman, nerede, neden, nasıl) esaslarını dikkate alarak ve kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır.

Ayrıca evrak, doküman ve malzeme güvenliği için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

Kontrol sorularının uygulamaları ile ilgili olarak Firma/Kuruluş teknolojik gelişmeler sonucunda, aynı özelliği daha üstün bir koruma seviyesi ile karşılayacak yeni bir yöntem geliştirildiği takdirde, bu yöntemin uygulanması da mümkündür. Ancak bu durumun denetlemeyi yapan heyet tarafından uygun bulunması şartı vardır.

7.1. ……..

7.2. ……..

7.3. …….

7.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

1. Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.

2. Bölümle ilgili ekstra olarak alınmış her türlü güvenlik önlemlerinin de 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber yer alması sağlanmalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Firma/Kuruluşun genel evrak biriminde veya amaca uygun başka bir kontrollü bölgede (Tesis Güvenlik Koordinatörünün odası gibi) talep edilen gizlilik derecesine göre (MİLLÎ GİZLİ/NATO GİZLİ/MİLLÎ HİZMETE ÖZEL) gizlilik dereceli gelen-giden evrakların kayıt sistemi ayrı olarak (Gizlilik dereceli MİLLÎ ve NATO evraklar için ayrı ayrı gelen-giden defter yöntemi veya bilgisayarda ayrı ayrı kayıt sistemi yöntemi) oluşturulmuş mu? Oluşturulan kayıt sistemlerinde gizlilik dereceli MİLLÎ ve NATO evrakların gerektiğinde kolayca bulunabilmesi için izlenebilirlik sağlanmış mı?

2. Gizlilik dereceli gelen ve giden evrak, numaralandırma yöntemiyle kayıt altına alınmış mı? Gerektiğinde kolayca bulunabilecek şekilde fihristlenerek dosyalanmış mı? Kayıt sisteminde evrakın gizlilik derecesinin yazıldığı bir sütun var mı? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan gelen ve giden evrakların ne şekilde yazıldığını/işlendiğini gösteren örnek formlar ve fihrist örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

3. Gizlilik dereceli gelen evraka, gizlilik derecesine uygun ne tür işlemler yapılmaktadır? Bu evraka istinaden yapılacak yazışmalarda aynı gizlilik derecesi korunmakta mıdır?

4. Bir dokümanın gizlilik derecesinin dokümandaki en yüksek gizlilik derecesine göre değerlendirilmesi gerektiği bilinmekte midir? Firma/Kuruluş tarafından başlatılabilecek bir proje veya hazırlanacak yazı için uygun bir gizlilik derecesi verilmekte midir? Gizlilik derecesi Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından verilmektedir? (Not: Bu kısım yazılırken Firma/Kuruluş talep edilen gizlilik derecesinin (MİLLÎ GİZLİ/NATO GİZLİ/MİLLÎ HİZMETE ÖZEL) üstündeki gizlilik dereceli evrak, doküman, malzemeleri vb. tesiste bulundurmalarının veya bunlara işlem yapmalarının uygun olmayacağını bilmeli ve talep edilen gizlilik derecesinin üstündeki gizlilik derecelerine TÖGEK içinde yer vermemelidir.)

5. Gizlilik dereceli bilgi ihtiva eden evrak üzerine gizlilik derecesi işaretlenmekte midir? Gizlilik dereceli evrakın gizlilik işareti, her sayfanın sol üst ve alt köşelerinde daktilo ile yazılmış ve her sayfanın üst ve alt kenar ortası kırmızı ıstampa ile aynı gizlilik derecesinde damgalanmış mıdır? (Not: Bu kısım yazılırken hazırlanan TÖGEK’teki her sayfanın üst ve alt kenar ortasının kırmızı ıstampa ile HİZMETE ÖZEL gizlilik derecesinde damgalanması gerektiği unutulmamalıdır.)

6. Gizlilik dereceli evrakın çoğaltılması ve çevirisinin yapılması önlenmekte midir? Zorunlu hâllerde MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılmakta mıdır? Yapılan bu işlemler nelerdir? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan çoğaltma ile ilgili örnek formlar TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

7. Bilmesi gereken ve uygun Kişi Güvenlik Belgesi bulunan personel dışındaki kişilerin proje bilgilerine ulaşması önlenmekte midir? Söz konusu önlemler uygulamada ne şekilde yer almaktadır?

8. Gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme ve evrak uygun ortamlarda muhafaza edilmekte midir? Söz konusu uygun ortamlar nelerdir?

9. Kontrollü Oda ve Bölgelere girmeye yetkili kişiler için imza örnekli personel tanıtım kartları hazırlanmış mıdır? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan tanıtım kartı örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

10. Gizlilik dereceli bilgi ve malzeme transferi gerektiğinde öncelikle yetkili makamdan izin alınmakta mıdır? Transfer özel önlemler alınarak gerçekleştirilmekte midir? Söz konusu önlemler uygulamada ne şekilde yer almaktadır?

11. “GİZLİ” gizlilik dereceli evrak ve malzemelerin özel muhafaza altında, kurye/kuryeler ile gönderilip aldırılması gerektiği bilinmekte midir? Kurye hizmetleri için gerektiğinde özel talimatlar hazırlanmakta mıdır? Kurye olarak görevlendirilecek personel için, uygun gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi alınmakta mıdır? Kuryeler gizlilik dereceli bilginin birbirlerine devri sırasında devir teslim senedi düzenlenmekte midir? Bu işlemin, Tesis Güvenlik Koordinatörünün bilgisi dâhilinde yapılması gerektiği bilinmekte midir? Firma/Kuruluş görevlendirdiği kurye/kuryelerin kimlik bilgilerini Makama bildirmiş midir? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan devir teslim senedi örneği ve kurye özel talimat örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

12. Gizlilik dereceli evrak imha edilirken imha tutanağı tutulmakta mıdır? İmha sırasında güvenlik görevlisinin hazır bulundurulması gerektiği bilinmekte midir? Firma/Kuruluşun imha yöntemleri (Yakma, Kırpma vb.) nelerdir? İmha tutanakları Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından muhafaza edilmektedir? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan imha tutanağı örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

13. Gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemelerle ilgili bir ihlal vuku olması halinde Firma/Kuruluş tarafından ne tür işlemler yapılmaktadır? Böyle bir durumun olması halinde vakit geçirmeksizin makama bilgi verilmesi gerektiği hususu öngörülmüş müdür?

14. Gizlilik dereceli evrak, malzeme, bilgi vb. taşınmasında içi içe iki zarf ve evrak çantası (şifreli veya çift kilitli) kullanılması gerektiği bilinmekte midir? Bu yöntemlerin kullanılacağı uygulamada öngörülmüş müdür?

15. Tesisin evrak bürosundan tesisin çeşitli birimlerine gönderilen, gizlilik dereceli evrak, doküman ve malzemelerin yetkili (Kişi Güvenlik Belgeli) personel tarafından götürülüp, getirilmesi gerektiği bilinmekte midir?

16. Gizlilik dereceli bilginin yeniden derecelendirilmesi gerektiğinde, ilk gizlilik derecesi veren makamın onayının alınması gerektiği bilinmekte midir?

17. Çalışma gereği zorunlu olarak açıkta bulundurulan bilgisayarlardaki gizlilik dereceli bilginin güvenliği ne şekilde sağlanmaktadır?

18. Görev devretme veya atanma halinde “GİZLİ” gizlilik dereceli bilgiyi muhafaza edenler arasında devir-teslim senedi düzenlenmekte midir? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan devir-teslim senedi örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

19. Gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemelerin kaybolması halinde Firma/Kuruluş tarafından ne tür işlemler yapılmaktadır? Böyle bir durumun olması halinde vakit geçirmeksizin makama bilgi verilmesi gerektiği hususu öngörülmüş müdür?
…………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM 8
KONTROLLÜ BÖLGE/BÖLGELERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle tesiste bulunan Kontrollü Bölge/Bölgelerin güvenliği için kendine özgü aldıkları tüm önlemlerin uygulamalarını 5N1K (Kim, neyi, ne zaman, nerede, neden, nasıl) esaslarını dikkate alarak ve kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır.

Ayrıca tesiste bulunan Kontrollü Bölge/Bölgelerin güvenliği için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

Kontrol sorularının uygulamaları ile ilgili olarak Firma/Kuruluş teknolojik gelişmeler sonucunda, aynı özelliği daha üstün bir koruma seviyesi ile karşılayacak yeni bir yöntem geliştirildiği takdirde, bu yöntemin uygulanması da mümkündür. Ancak bu durumun denetlemeyi yapan heyet tarafından uygun bulunması şartı vardır.

8.1. ……..

8.2. ……..

8.3. …….

8.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

1. Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.

2. Bölümle ilgili ekstra olarak alınmış her türlü güvenlik önlemlerinin de 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber yer alması sağlanmalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Gizlilik dereceli proje çalışmalarının yapıldığı bölümler için, yetkisiz kişilerin girişine engel olacak fizikî önlemler alınmış mıdır? Alınan söz konusu fizikî önlemler nelerdir? Alınan önlemlerin idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

2. Giriş bölgelerine girilmez işaretleri asılmış mıdır? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan işaret örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

3. Giriş ve çıkışlar kayıt ve kontrol altına alınmakta mıdır? Kayıt ve kontrol işlemleri uygulamada ne şekilde yer almaktadır? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan kayıt ve kontrol örnekleri TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

4. Elektronik ve sair iletişim imkânları ile nüfuz edilmesine karşı tedbir alınmış mıdır? Söz konusu alınan tedbirler nelerdir?

5. Tesiste 5201 sayılı Kanun kapsamında her yıl yayımlanan Kontrole Tabi Liste kapsamında yer alan bir ürünün üretilmesi durumu varsa üretimin yapılacağı bölge/bölgeler Kontrollü Bölge haline getirilmiş ve giriş-çıkışları kontrol altına alınmış mıdır?
…………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM 9
KONTROLLÜ ODA GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle Kontrollü Oda güvenliği için kendine özgü aldıkları tüm önlemlerin uygulamalarını 5N1K (Kim, neyi, ne zaman, nerede, neden, nasıl) esaslarını dikkate alarak ve kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır.

Ayrıca Kontrollü Oda güvenliği için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

Kontrol sorularının uygulamaları ile ilgili olarak Firma/Kuruluş teknolojik gelişmeler sonucunda, aynı özelliği daha üstün bir koruma seviyesi ile karşılayacak yeni bir yöntem geliştirildiği takdirde, bu yöntemin uygulanması da mümkündür. Ancak bu durumun denetlemeyi yapan heyet tarafından uygun bulunması şartı vardır.

9.1. ……..

9.2. ……..

9.3. …….

9.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

1. Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.

2. Bölümle ilgili ekstra olarak alınmış her türlü güvenlik önlemlerinin de 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber yer alması sağlanmalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Talep edilen gizlilik derecesi/dereceleri dikkate alınarak MİLLÎ/NATO GİZLİ ve MİLLİ HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli evrak ve dokümanın muhafazası için aşağıda belirtilen özelliklere sahip bir kontrollü oda hazırlanmış mıdır?

a. Giriş kapısında en az iki kilit sistemi bulunmakta mıdır? Odayı açmak için yetkilendirilmiş Kişi Güvenlik Belgesine sahip personel listesi belirlenmiş ve oda girişinin uygun bir yerine asılmış mıdır? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan yetkilendirilmiş personel listesi örneği (gerçek kişilerin isim soy isimleri yazılamadan sadece boş format olarak) TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

b. Oda duvarları ile kapı, tavan ve zemin takviye edilmiş midir? Giriş kapısı çelikten yapılmış mıdır? Söz konusu takviyeler nasıl yapılmıştır?

c. Varsa pencereler, sızmayı önleyecek sıklık ve mukavemette demir parmaklıklarla donatılmış mıdır?

ç. Talep edilen gizlilik derecesi/dereceleri dikkate alınarak dolap/dolaplar (Çift kilitli çelik kasa, demir kuşağa sahip çift kilitli karteks dolap veya amaca uygun çift kilitli dolap olabilir.)ve dosya/dosyalar, NATO/MİLLÎ GİZLİ ve MİLLİ HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli doküman için ayrı ayrı işaretlenmiş midir? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan işaretleme örnekleri TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

d. Odanın kontrolsüz açılması veya herhangi bir zorlama durumunda, güvenlik birimini ikaz edecek bir alarm sistemi tesis edilmiş midir? Alarm sisteminin kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

e. Taşınması kolay kasalar döşemeye sabitlenmiş midir?

f. Kontrollü odanın kilit şifreleri altı ayda bir değiştirilmekte midir? Bu şifreler acil durumlarda kullanılmak üzere kapalı ve mühürlü zarf içersinde uygun Kişi Güvenlik Belgesine sahip Firma/Kuruluş üst düzey yöneticileri, Tesis Güvenlik Koordinatörü ve/veya Güvenlik Amirinden hangileri tarafından muhafaza edilmektedir?
…………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM 10
BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle bilgi sistemleri güvenliği için kendine özgü aldıkları tüm önlemlerin uygulamalarını 5N1K (Kim, neyi, ne zaman, nerede, neden, nasıl) esaslarını dikkate alarak ve kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır.

Ayrıca bilgi sistemleri güvenliği için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

Kontrol sorularının uygulamaları ile ilgili olarak Firma/Kuruluş teknolojik gelişmeler sonucunda, aynı özelliği daha üstün bir koruma seviyesi ile karşılayacak yeni bir yöntem geliştirildiği takdirde, bu yöntemin uygulanması da mümkündür. Ancak bu durumun denetlemeyi yapan heyet tarafından uygun bulunması şartı vardır.

10.1. ……..

10.2. ……..

10.3. …….

10.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

1. Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.

2. Bölümle ilgili ekstra olarak alınmış her türlü güvenlik önlemlerinin de 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber yer alması sağlanmalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Bilgi işlem merkezinin (Bilgisayar sunucularının olduğu bölge) bulunduğu odanın/odaların fizikî ve elektronik güvenliği sağlanmış mıdır? Odayı açmak için yetkilendirilmiş Kişi Güvenlik Belgesine sahip personel listesi belirlenmiş ve oda girişinin uygun bir yerine asılmış mıdır? Bu oda, casuslukların ve dışarıya sızmaların önlenmesi için emniyet altına alınmış mıdır? Söz konusu alınan güvenlik önlemleri nelerdir? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan yetkilendirilmiş personel listesi örneği (gerçek kişilerin isim soy isimleri yazılamadan sadece boş format olarak) TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

2. Bilgi işlem merkezi, elektronik dinlemeye karşı bir tedbir olarak, binanın veya kontrol altındaki sahanın mümkün olduğu kadar ortasına yakın bir yere kurulmuş mudur?

3. Bilgilerin, güvenlik altındaki bilgi işlem merkezinin dışına, hatlardan radyasyon iletimi yoluyla çıkmasını önlemek için, bütün güç ve sinyal hatlarında güç ve sinyal hat filtreleri kullanılmakta mıdır? (Not: Bu önlemin askerî maksatlı yazılım faaliyetinde bulunan Firma/Kuruluşlarda alınması zorunludur.)

4. Bilgi işlem merkezinde; kullanıcı işlemleri ile yönetim işlemleri birbirinden kesin olarak ayrılmış mıdır?

5. Merkezin yönetim ve kontrol yazılımı, kullanıcılara sadece ihtiyaç duydukları imkânları sağlayacak kontrollere sahip midir?

6. Bilgi işlem merkezinde çalışacak personel, uygun gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesine sahip kişilerden seçilmiş midir?

7. Bilgisayarlar, bilgiye erişmek isteyen kullanıcının yetkili olup olmadığını test edecek şekilde programlanmış ve bu durumun sistem tarafından kontrolü sağlanmış mıdır?

8. Bilgi işlem merkezinin tek bir yetkilinin kontrolüne bırakılması önlenmiş midir?

9. Bilgi işlem merkezine yetkisiz kişilerin girişini engelleyecek güvenlik tedbirleri alınmış mıdır? Bu birimlere girmesi gerekenler için Firma/Kuruluşun ilgili hangi biriminden/personelinden izin alınmaktadır? Ziyaret süresince ziyaretçiler devamlı olarak Firma/Kuruluşun ilgili hangi biriminin/personelinin gözetimi altında tutulmaktadır?

10. Gizlilik dereceli dokümantasyona nüfuz eden kullanıcı bilgi girdi ve çıktıları; kontrol numarası, kullanıcı kimliği, gizlilik derecesi ve tarih ile tanımlanmakta mıdır?

11. Sayısal bilgi ihtiva eden gizlilik dereceli otomatik bilgi işlem çıktıları ve dökümleri, gizli otomatik bilgi işlem alanında, sadece gizli doküman kontrol yöntemleriyle bunları alacak olana iletilmekte midir?

12. Askeri maksatlı yazılım faaliyetinde bulunan Firma/Kuruluşlar için, yetkili kuruluşlarca (Örneğin TÜBİTAK UEKAE) verilen, Merkezin bilgi yansıma (TEMPEST) tedbirlerinin alındığını gösterir resmi rapor mevcut mu?

13. Kullanıcı bilgisayarlarında yetkilendirme yapılmış mı? Sistem tarafından kontrol ediliyor mu?

14. Sistem ve kullanıcılara ait kayıtlar (log) tutuluyor mu? Kayıtlara ne tür işlemler yapılmaktadır?

15. Bilgisayarlarda kullanıcı talimatı var mı? Kullanıcılar yetki ve sorumluluklarını biliyor mu? (Not: Bu kısım yazılırken uygulamaya yönelik olarak hazırlanan kullanıcı talimatı örneği TÖGEK’e EK/EKLER yapılmalı ve söz konusu EK/EKLER’e yazım içinde atıfta bulunulmalıdır.)

16. Bilgi işlem merkezinde yedekleme (back-up) yapılıyor mu? Kayıtlar ne kadar süreyle saklanıyor?

17. Disket, harici disk, CD, flash memory vb. yardımcı bilgi depolama araçlarının kullanımına yönelik önlemler alınmış mı? Söz konusu alınan önlemler nelerdir?

18. İnternet ortamından alınan bilgilerin virüs kontrolleri lisanslı programlar vasıtasıyla yapılıyor mu? Söz konusu programlar nelerdir?

19. Dizüstü bilgisayarlar, disk, CD, flash bellek ve disket gibi malzemelerin tesise giriş-çıkışlarında önlem alınmakta mıdır? Söz konusu önlemler nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM 11
ZİYARETLER

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle tesise yapılacak ziyaretlerin güvenliği için kendine özgü aldıkları tüm önlemlerin uygulamalarını 5N1K (Kim, neyi, ne zaman, nerede, neden, nasıl) esaslarını dikkate alarak ve kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır.

Ayrıca tesise yapılacak ziyaretlerin güvenliği için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, 5N1K esasları dikkate alınarak uygulamalarıyla beraber bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

11.1. ……..

11.2. ……..

11.3. …….

11.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Girişin sınırlandırıldığı veya gizlilik dereceli proje yürütülen bölgelere, proje makamını temsil eden yetkililer, ana yüklenici veya alt yüklenici tarafından görevlendirilmiş uygun gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi bulunan personel ve ziyaret için özel izin verilen kişiler dışında hiç kimsenin girmemesi gerektiği hususu biliniyor mu? Bu tür ziyaretlerden önce, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamının izni alınmakta mıdır?

2. Firma/Kuruluş bünyesinde özel bölüm ile ayrılmış gizlilik dereceli proje yürütülen bölümler için ziyaret talebinde bulunulduğunda 21 iş günü öncesinden Millî Güvenlik Makamından izin alınmakta mıdır? Bunun dışında kalan ve gizlilik içermeyen bölümler için ziyaret talebi olması durumunda Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamına bilgi verilmekte midir?

3. Ziyaret izni için başvuru yazısına ziyarete katılacak kişiler ile ilgili hangi bilgilerin ekleneceği bilinmekte midir? (Not: Söz konusu bilgiler MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinin ziyaretçiler ile ilgili bölümünde mevcut olup bu kısım yazılırken yönergeden faydalanılacaktır.)

4. Gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme bulunan veya gizlilik dereceli proje yürütmekte olan Firma/Kuruluş birtakım şartların tamamı karşılandıktan sonra, proje makamının kontrolünde, ziyaretçi kabul edilebileceğini bilmekte midir? (Not: Söz konusu şartlar MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinin ziyaretçiler ile ilgili bölümünde mevcut olup bu kısım yazılırken yönergeden faydalanılacaktır.)

5. Ziyaretçi sayısının asgarî seviyede tutulması amaçlanmakta ve bu kişilerin uygun gizlilik dereceli “Kişi Güvenlik Belgesi” bulunan kişiler olmasına dikkat edilmektemidir?

6. Ziyaret edilecek Firma/Kuruluşta istihbarata karşı koyma tedbirleri alınmakta ve ziyaretçi kişilerin, ziyaretin amacı dışındaki bilgilere nüfuzu engellenmekte midir?

7. Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı ile koordine edilerek ve ilgili proje makamının izni alınarak plânlanan bu ziyaretlerde ziyaretçilerin, ziyaret için beyan ettikleri ve ilgili makamlarca kabul edilen gerekçelere uygun konular ve bölgeler dışına çıkmalarına müsaade edilmekte midir?

8. Ziyaret edilen kişi veya Firma/Kuruluş yetkilileri; ziyaret eden kişilerin adı ve soyadı, bağlı olduğu kuruluş ve devlet, ziyaret tarihi ve amacı gibi kimlik bilgilerini içeren kayıtları tutmakta ve asgarî iki yıl saklamakta mıdır? Bu kayıtların proje makamının izni olmadan elden çıkarılmayacağı bilinmekte midir?

9. Savunma projeleri ile ilgili olarak Firma/Kuruluş temsilcilerinin yabancı ülke resmî daire ve tesislerini ziyaretleri, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı ve proje makamı ile koordine edilerek plânlanmakta mıdır?

10. Firma/Kuruluş temsilcilerinin yabancı ülke resmî daire ve tesislerini ziyaretlerinde ziyaret için oluşturulacak heyetlere, her türlü masrafları MSB.lığınca karşılanmak üzere, proje makamınca görevlendirilebilecek personelin de dâhil edilebileceği bilinmekte midir? Ziyaret sonucu, Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı ile proje makamına rapor edilmekte midir?

11. Ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte, Firma/Kuruluş temsilcilerinin yabancı ülke resmî daire ve tesislerine yapacakları ziyaretler ile ilgili başvuruların, ziyaret tarihinin en az 21 iş günü öncesinden nasıl bir formla yapılacağı bilinmekte midir? (Not: Söz konusu örnek form MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi EK-O’da mevcut olup bu kısım yazılırken yönergeden faydalanılacaktır.)

12. Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı ile koordine edilerek plânlanan ziyaretlerin veya ziyaretçi kabullerinin, işlemin tamamlanmasını takiben rapor tanzim edilmekte ve makama bildirilmekte midir? Bu raporda hangi hususlara yer verilmektedir? (Not: Söz konusu hususlar MSY 317-2 (B) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesinin ziyaretçiler ile ilgili bölümünde mevcut olup bu kısım yazılırken yönergeden faydalanılacaktır.)
…………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM 12
ALT YÜKLENİCİ SEÇİM KRİTERLERİ

Firma/Kuruluş bu bölüme öncelikle Savunma Sanayi alanında işbirliği yapacakları alt yüklenicilerde aradıkları tüm kriterleri kendine özgü alt başlıkları, maddeleri ve fıkraları oluşturarak yazacaktır.

Ayrıca söz konusu kriterler için asgari düzeyde aranan istek ve özelliklerden olan ve aşağıda sıralanacak olan kontrol sorularının, bu bölümde cevap bulup bulmadığı kontrol edilecektir.

12.1. ……..

12.2. ……..

12.3. …….

12.4. …….
…………………………………………………………………………………………………………………
Önemli Not:

Bu bölüm yazılırken, bölüm formatının kesinlikle aşağıda yer alan kontrol sorularının doğrultusunda soru cevap, soru cevap şeklinde olacağı düşünülmemelidir ve kesinlikle soru cevap, soru cevap formatında yazılmamalıdır.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kontrol Soruları:

1. Firma/Kuruluş, ‘’5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun’’ kapsamında her yıl yayımlanan Kontrole Tabi Listede yer alan bir malzemeyi/ürünü ancak makam tarafından verilen Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesine sahip bir alt yükleniciye ürettirebileceğini bilmekte midir? Firmanın seçim kriterleri arasında bu husus yer almakta mıdır?

2. Firma/Kuruluş tarafından, Savunma Sanayi alanında yürüttüğü gizlilik dereceli projelerle ilgili olarak çalıştığı/çalışacağı alt yükleniciye/alt yüklenicilere gizlilik dereceli bir bilgi/malzeme/doküman vb. verilmesi gerektiğinde öncelikle makamdan izin alınmakta mıdır? Bu hususta proje makamından da izin alınması gerektiği bilinmekte midir? Firma/Kuruluş gizlilik dereceli bir bilgi/malzeme/doküman vb.yi ancak Tesis Güvenlik Belgesine sahip bir alt yükleniciye/alt yüklenicilere verebileceğini bilmekte midir? Firmanın seçim kriterleri arasında bu husus yer almakta mıdır?
…………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM 13
EKLER

Bu bölümde TÖGEK içinde atıfta bulunulan her bir ek yer alacaktır. TÖGEK içinde atıfta bulunulmayan hiçbir ek kesinlikle bu bölümde yer almayacaktır. Bu bölümdeki her bir ekin sağ üst köşesine ekin ismi (EK-A, EK-B, EK-I, EK-II vb.) mutlaka verilecektir. Bölümdeki her bir eke sayfa numarası verilmesi unutulmamalıdır. Eklerin tamamının okunulabilir olmasına dikkat edilmelidir.

ÖRNEK EKLER Klasöründe Firma/Kuruluş için faydalanabileceği örnek ekler yer almaktadır. Firma/Kuruluşun bu ekleri kullanma zorunluluğu yoktur. Amaca uygun olan ve denetleme heyetinin de uygun göreceği her bir ek TÖGEK içinde kullanılabilir.