Blog

Uluslararası ihaleler için firma tanıtım dosyası nasıl hazırlanır

ULUSLARARASI İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

(NATO ÜLKELERİ EV SAHİPLİĞİNDE-NSPA/NATO BAKIM VE İKMAL AJANSI– NCIA/NATO
DANIŞMA, KOMUTA VE KONTROL AJANSI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSLARARASI İHALELER)

1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER :

a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1),

b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve
sanatkar odası belgesi veya ilgili meslek odası belgesi;

(1) Gerçek kişi olması halinde, Firma Tanıtım Dosyasının verilme tarihinin içerisinde
bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası’na veya esnaf ve sanatkâr
odasından veya ilgili Meslek Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odası’ndan Firma Tanıtım Dosyasının verilme tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Firma ortaklarına ait Nüfus Cüzdanı suretleri veya (ön ve arka yüzlü) fotokopisi ve
ortaklara ait birer adet vesikalık fotoğraf.

ç. Aday tarafından yeterlik dosyasına konulan belgeleri aday adına imzalayanın yetkili
olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

(1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

(2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri.

d. NATO Tesis Güvenlik Belgesi (NATO Makamları tarafından ihalenin özelliğine göre
istenmektedir.),

e. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken
Kriterler:

(1) İş Deneyim Belgeleri; Firma tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

(a) Son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

(b) Son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az
%80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

(c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son on beş yıl
içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak
gerçekleştirilen,

(ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, on beş yıl
içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak
gerçekleştirilen işlerde; toplam sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da
yönetilen,

(d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme
bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlerle
ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulması zorunludur.

(e) İş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen
asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemleri
Müşavir ihalelerinde Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İkinci Kısım
Dördüncü, Beşinci ve Altıncı bölümlerinde yer alan esaslara göre gerçekleştirilecektir. Bu
bölümlerde yer alan esaslar, Yapım ihalelerinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin
İkinci Kısım Beşinci ve Altıncı bölümünde yer alan esaslara göre gerçekleştirilecektir. Bu
bölümlerde yer alan esaslar doğrultusunda hazırlanmayan ve bu kapsama girmeyen belgeler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

(f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından, teslim tarihinden itibaren en fazla bir ay içinde düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge verilecektir. (EK-2)

(g)Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme
belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir
ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, teslim tarihinden itibaren en fazla bir ay içinde
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge verilecektir. (EK-3)

(2)İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler;

(a) Teknik Personel Çizelgesi

SIRA NO PERSONELİN BRANŞI BÜNYESİNDE ÇALIŞAN PERSONEL DENEYİM SÜRESİ
1
2

Bu personelin deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle; firmanın bünyesinde
bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler
ile tevsik edilir.

(b) Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler

SIRA NO CİNSİ MİKTAR KAPASİTE
1
2
3
4
5

Firmanın kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

f. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

(1)Bankalardan temin edilecek belgeler;

Kullanılmamış banka nakit veya kullanılmamış banka teminat mektubu kredisine sahip
olduğunu gösterir banka referans mektupları konulacaktır. Bu belgelerin tanzim tarihi, Firma
Tanıtım Dosyasının teslim tarihinden en fazla 1 ay öncesinde düzenlenmiş olacaktır.

(2)Firmanın Bilânçosu veya Eşdeğer Belgeleri;

Firma, Dosya teslim tarihinden önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun
gerekli bölümlerini, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri sunmak zorundadır. Sunulan bilânçolardaki
değerlerden;

(a)Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

(b)Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak
oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

(c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilânçolarda varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

(ç) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar
olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(d)Dosya teslim tarihi yılın ilk dört ayında olanlarda, bir önceki yıla ait yıl sonu
bilânçosunu veya bilânçonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini
sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(e)04 Ocak 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre
takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas
alınır.

(f) Bilânço veya bilânçonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre
düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince
onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli
görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili
merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(g)Yayımlanması zorunlu olmayan bilânçolarını veya bunların bölümlerini ibraz
etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve
yayımlanması zorunlu olmayan bilânçoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi
durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri
düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(3)Firmanın İş Hacmini Gösteren Belgeler;

Firmanın, dosya teslim tarihinden önceki yıla ait, toplam cirosunu gösteren gelir tablosu
veya taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım
işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardan birini sunması yeterlidir.

(a) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter,
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri
sunulur.

(b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi
faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(c) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı
hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(ç) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da
vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.

(d) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

(I) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya
davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan
katsayı üzerinden güncellenir.

(II) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin
parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya
davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan
katsayı üzerinden güncellenir.

g. 4734 Sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile ilgili Taahhütname (EK-4) Firma Tanıtım

Dosyasında bulunacak ve bu hususlara ilişkin olarak değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeler
derhal İdareye teslim edilecektir.

2. FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

a. Yapım ve Müşavir Firmaların Tanıtım Dosyaları’ndaki iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde esas alınmak üzere, Ana İş Grupları ve bu Ana İş Grupları ile Benzer Nitelikteki İşler çizelge halinde verilmiştir.

b. İş deneyim belgeleri NATO İhale duyurusunda yer alan kriterlerden hangisine eşdeğer ise belirtilen ihale için ehil firma olarak bildirilmektedir.

3. GENEL AÇIKLAMALAR:

a. Yapım ve müşavir firmalar, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce
onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Fotokopi olarak sunulan belgeler kabul edilmeyecektir.
Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm
çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının
aynıdır” şeklinde onaylanarak adaylara verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter
onaylı suretleri de kabul edilecektir.

b. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti
veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir
şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

c. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine Firma Tanıtım Dosyasının tesliminden önce İdare
tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini
Firma Tanıtım Dosyasına ekleyebilirler. Belgeler NATO Güv.Yat.Grp.Pl.Ynt.ve Koor.Ş.Md.lüğü
Personeli ile Şube Müdürü tarafından onaylanacaktır.

ç. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen
belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki
temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi yaptırılacaktır.

d. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi
anlaşılır.

e. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde
düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik
şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

f. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu
takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine
göre yaptırılabilir.

g. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma
veya sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki
imzanın, mührün veya damganın alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından
veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun
bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı,
bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki
temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

h. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

ı. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

i. Firma Tanıtım Dosyasında eksik belge veya mevcut bulunan belgelerde bilgi eksiği veya net
olmayan bir husus bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması
yazı ile istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların Firma Tanıtım Dosyaları iade edilir.

EKLER :

EK-1 (Firma Tanıtıcı Bilgi Formu) İndirmek İçin TIKLAYINIZ
EK-2 (Ortaklık Durum Belgesi, Tüzel Kişi İş Deneyim) İndirmek İçin TIKLAYINIZ
EK-3 (Ortaklık Durum Belgesi,Tüzel Kişi İş Denetleme) İndirmek İçin TIKLAYINIZ
EK-4 (4734 Sayılı Kanunun 10’uncu Md. ile İlgili Taahhütname ) İndirmek İçin TIKLAYINIZ